dinsdag 18 januari 2022

Alles over Ambacht

Resultaten enquête: massale afwijzing nieuw afvalsysteem, openheid voor alternatieven

6 december 2021

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Wij vroegen uw mening over een heffing per afvalzak, u reageerde! Uit de enquëte blijkt veel Ambachters het nieuwe afvalsysteem afwijzen. De gemeente heeft een reactie gegeven.

Resultaten enquête gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
In het voorstel van het college kunt u lezen dat 385 respondenten op een vragenlijst van de gemeente hebben geantwoord. Er is gevraagd in hoeverre men het eens of oneens is met de stelling dat inwoners die afval goed scheiden een lagere afvalstoffen-heffing betalen dan inwoners die afval niet goed scheiden. 53% van de respondenten is het eens met deze stelling. In de klantenmonitor van HVC 2020 geeft 71% aan positief of neutraal te staan tegenover een dergelijk diftarsysteem (recycletarief).
Dat lijkt erop te duiden dat er ruim draagvlak is voor het voorstel van het college.

Resultaten enquête van Ambacht.net: massale afwijzing 
Van de 526 reacties tot nu toe reageerde 94,3% negatief. Zowel het invoeren van een tarief als het verminderen van het aantal ondergrondse containers wordt door onze lezers massaal afgewezen. Opvallend is ook dat 81% zich zorgen maakt over afvaldumpingen en zwerfafval.

Positief wordt gereageerd op alternatieve manieren om de kosten te beheersen. Zelfs het verhogen van de onroerend zaakbelasting vindt 28% van u een optie.

Er kan nog steeds worden gereageerd via https://nl.surveymonkey.com/r/6KGTMNM

Kritiek
Nu is de vraag altijd hoe representatief een enquête is. Reageren op onze vraag niet alleen de tegenstanders? Zijn de vragen niet erg sturend? 
Die vragen kunnen natuurlijk ook gesteld worden bij de vragenlijst van de gemeente. Wanneer je mensen vraagt of ze minder willen betalen als ze goed scheiden zullen velen van zichzelf denken dat ze daarbij horen en dus positief antwoorden. 
Als je vraagt of mensen € 3 per zak willen betalen zijn de reacties overwegend negatief. Wij vinden in ieder geval niets terug van de 71% die voorstander zou zijn van een diftar tarief. Bovendien zijn de aan de respondenten gerichte vragen niet in het onderzoeksrapport terug te vinden. 

Voor het meest actuele overzicht van alle reacties, die vindt u hier.  

Een interessante en genuanceerde reactie komt van inwoner Ron van Putten.  Hij pleit voor het belonen van goed gedrag.

Papendrechts model 
En dat lijkt ook de kern van het voorstel dat recent in Papendrecht is aangenomen, zie: https://www.papendrecht.net/nieuws/nieuwe-aanpak-afvalinzameling-beter-scheiden-van-afval-en-deels-betalen-voor-afval-2021-11-30.

De kern daarvan is dat goed gedrag wordt beloond en dat er meer service wordt verleend. Het Papendrechtse plan leidt tot lagere lasten voor inwoners, maar het bevat ook een tarief per zak gemengd afval. We hebben een vraag over het Papendrechtse plan als alternatief toegevoegd. Circa 33%  vindt dit voorstel beter of vindt dat er naar gekeken moet worden. 

Zie ook:

Lees meer over:

reactie heffing afvalzak
Deel dit bericht met je vrienden!