Burgemeester Jan Heijkoop houdt eerste nieuwjaarstoespraak

08 januari 2013
Burgemeester Jan Heijkoop houdt eerste nieuwjaarstoespraak

HENDRIK IDO AMBACHT - Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jan Heijkoop, zoals gehouden in het gemeentehuis op maandag 7 januari 2013:

Dames en heren, jongelui,

Van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Graag wil ik u allen een heel goed Nieuwjaar toewensen!
Het is de eerste nieuwjaarsreceptie voor mij in Ambacht en ik kan u zeggen dat ik de overgang van Oud en Nieuw als rustig heb ervaren. Weinig schade en geen ongelukken, geen vechtpartijen of andere excessen, vaak voortkomend uit dronkenschap. Uit eigen ervaring kan ik u vertellen, dat is bepaald niet vanzelfsprekend.
Ik vind dan ook dat onze voornamelijk jongere inwoners een compliment verdienen voor hun beheerst gedrag bij de jaarwisseling.
Maar het grootste compliment is voor de politie en andere hulpdiensten. Zij waren volop paraat op de momenten dat wij Oud en Nieuw vierden. Mijn oprechte dank daarvoor!

Dames en heren,
Aan het begin van dit nieuwe jaar bekijk ik onze gemeente vanuit een breder, landelijk perspectief. Opvallend is dan de voortdurende economische recessie, de eurocrisis, afnemend vertrouwen bij burgers en bedrijven en een toenemende financieringsproblematiek voor consumenten en bedrijven.
Zo zijn we beland in een neerwaartse spiraal. Een spiraal die bijna iedereen raakt, ook de overheden die met grote bezuinigingen worden geconfronteerd. En die raken weer burgers en organisaties. Herstel van vertrouwen bij onze inwoners en bedrijven is dan ook cruciaal om tot een kentering te komen.

Tegen die achtergrond was de start van dit nieuwe kabinet dan ook ronduit ongelukkig te noemen. Vanuit de intentie een snelle, daadkrachtige start te maken werd een regeerakkoord op hoofdlijnen in elkaar gezet. Dit bleek zo meervoudig uitlegbaar dat het leidde tot een situatie die de omvang van een echte kabinetscrisis welhaast overtreft. Los van welke politieke waardeoordelen hier aan te verbinden zijn, één ding is zeker: het vertrouwen om uit de crisis te komen neemt zo alleen maar verder af. Verder heb ik grote twijfels over de gekozen bestuursstijl: uitruilen in plaats van het sluiten van compromissen. Een gezamenlijk compromis maak je je eigen en verdedig je samen als coalitiegenoten. Bij uitruilen is voor één van de partijen de keuze altijd wezensvreemd. Nivelleren ‘een feestje’ noemen, werkt voor sommigen dan ook nooit en blijft een angel.

Ik ben dan ook blij dat we dat in de Drechtsteden anders doen en onze doelstellingen verbinden tot een gezamenlijke visie. Een visie waar je samen voor staat en waar je elkaar op aan kan spreken. Dat aanspreken is wel nodig, want ook wij lopen risico’s op verdeeldheid. Ik noem u als voorbeeld de discussie over de Noordoevers.
Dus laat ik toch wat terughoudend zijn over het landelijk beleid. Maar één ding blijft wel van belang: het vertrouwen moet terugkomen!
Willen we het economisch tij keren, dan is het nodig dat :
- consumenten meer besteden
- bedrijven meer investeren
- royale financieringsinzet van banken
Alleen dan kunnen we verdere stijging van werkloosheid voorkomen, overheidsinkomsten doen stijgen en daarmee de bezuinigingen verzachten.

Overigens, als we het objectief bekijken, leven we in Nederland in goede omstandigheden, vergeleken met andere landen:
- we hebben bijna de laagste werkloosheid
- een goed pensioensysteem
- we hebben een goed systeem voor gezondheidszorg
- exporterende bedrijven blijven het relatief goed doen (In Ambacht was 2012 voor een groot internationaal opererend bedrijf het beste jaar ooit. Zij hebben alleen een gebrek aan technisch personeel.)
Maar we moeten wel opletten en gezamenlijk er de schouders onder zetten. Ook als gezamenlijke gemeenten moeten we onze bedrijven maximaal faciliteren in deze moeilijke tijden. Dat betekent ruimte bieden, snelle vergunningstrajecten en afgestemd onderwijs voor personeel waar echt vraag naar is.

Meer macro zullen de Drechtsteden nog meer moeten samenwerken met de andere regio’s. Rivaliteiten tussen de Deltametropool (dat zijn de stadsregio Rotterdam en Haaglanden) en de provincie zijn hierbij storend. Grootschalige provincies en het opheffen van de stadsregio’s met verdere decentralisatie kunnen hier zeker bij helpen. Bijvoorbeeld een fusie tussen Zuid-Holland en Zeeland en Noord Holland met Utrecht en Flevoland.

Weer terug in de gemeente en terugblikkend op 10 maanden burgemeesterschap, constateer ik in ons Ambacht:
- een heel actief verenigingsleven, actieve kerken en professionele sportverenigingen. Heel, heel veel vrijwilligers die hier handen en voeten aan geven. Ook feesten als Koninginnedag en de Zomerparkdag zijn professioneel, omvangrijk en worden door onze inwoners en velen anderen, als ontzettend plezierig en waardevol ervaren. Wat me verder opvalt, is niet alleen de goede samenwerking bij de organisatie maar ook dat praktisch iedereen, ongeacht achtergrond, hier aan mee doet en van geniet. Deze ‘dorpse’ saamhorigheid is iets om geweldig zorgvuldig mee om te gaan. Dit hoort bij Ambacht. En het is echt alléén mogelijk vanwege de enorme inzet van vrijwilligers.

Tegen deze achtergrond begrijp ik best de terughoudendheid voor wat betreft samengaan met Zwijndrecht. Overigens bemerk ik bij Zwijndrecht ook heel weinig passie tot samengaan. Het vertrek van collega Scholten had hier mogelijk toe kunnen leiden. Maar men koos na ampele discussie voor een korte periode met een waarnemend burgemeester, zodat snel een kroonbenoemde burgemeester kan aantreden. Uit ervaring weet ik namelijk dat een keuze voor een lang waarnemerschap vaak leidt tot herindeling. Overigens is het zeer de vraag of zo’n fusie goed zou zijn voor de voor de Drechtstedelijke samenwerking. Die acht ik namelijk van zeer groot belang, hoewel deze op onderdelen wel effectiever moet worden.

Wat de financiële positie van Hendrik-Ido-Ambacht betreft, prijzen we ons gelukkig dat we het voorzieningenniveau alleszins redelijk in stand kunnen houden, met nog steeds een sluitende begroting.
Verdere Rijksbezuinigingen kunnen dit onder druk zetten, maar veel belangrijker voor onze gemeente is de voortgang van De Volgerlanden. De omvangrijke grondaankopen, de stagnerende bouw en gevolgen hiervan laten zich niet geheel voorspellen. Ondanks het feit dat er nog steeds op bescheiden niveau wordt gebouwd, is er sprake van reële risico’s.
Naar mijn mening mag onze gemeente, maar ook Zwijndrecht hier niet de dupe van worden. Dit zou onterecht zijn. Een Vinex-opgave is bedoeld voor regionale en bovenregionale opvang van woningzoekenden en is onder druk van Provincie en Rijk tot stand gekomen. In tijden van stagnatie individuele gemeenten hiervoor op laten draaien, is niet reëel. Als college zijn we dan ook in overleg met Rijk en Provincie om hier tot goede oplossingen te komen.

Dames en heren,

Ons welbevinden wordt mede bepaald of we prettig kunnen wonen in onze gemeente. Het voorzieningenniveau, het verenigings- en kerkelijk leven, sportverenigingen en niet te vergeten onze mooie groene woonomgeving, zijn hierbij van belang. Ook overlast in de sfeer van openbare orde en veiligheid zijn hierbij aan de orde. Woongenot en luidruchtige jongelui leveren spanningsvelden op die van meerdere kanten begrip vragen. Wijkplatforms en buurtpreventie kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het plezierig wonen. Laten we dit koesteren en verder ontwikkelen.

Daarom wil ik hier ook de discussie noemen rondom het onderzoek naar een mogelijke vestiging van Yulius. Enerzijds zijn er mensen die psychische hulp nodig hebben. Zij verdienen goede huisvesting, op afzienbare afstand van een centrum, om weer te integreren in de samenleving. Anderzijds zijn er bewoners die zich zorgen maken. Dit vraagt om maatwerkoplossingen, die na een goede communicatie tot stand komen. Toch moeten we ons realiseren dat elk risico uitsluiten niet mogelijk is. Als we in de auto of een vliegtuig stappen of de weg oversteken, lopen we evenzeer risico.
Wat de zwaksten en minder-kansrijken in onze gemeente betreft ben ik onder de indruk van de goede professionele, diaconale samenwerking van de kerken onderling, met andere instanties, maar ook met onder andere de voedselbank. Het is een illusie dat de overheid problemen alleen zou kunnen oplossen. Wij hebben elkaar nodig. Samenwerken blijkt het sleutelwoord!

Tot slot: ik wil u hartelijk danken voor uw aanwezigheid. U geeft hiermee aan als organisatie, instantie of bedrijf dat u een goed contact met onze gemeente van belang vindt. Dat waarderen wij zeer.
Ook als u als belangstellende burger hier bent, evenzeer hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
Ik wens u allen veel Heil en Zegen voor u en de uwen in 2013.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.