Raad: hoge snelheid aanpakken door meer controles, kleine aanpassingen, verdeeld over 30-km zones

16 december 2022 • 13:00 door Willem Schneider
Raad: hoge snelheid aanpakken door meer controles, kleine aanpassingen, verdeeld over 30-km zones
Laan van Welhorst: "racebaan"

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Na de inventarisatie van de klachten over het te hard rijden van de vele lezers, heeft Ambacht.net de raadsfracties om een reactie gevraagd. Het CDA, EVA, Realistisch Ambacht, PvdA, SGP-ChristenUnie en de VVD gaven hun reacties. Desgevraagd gaf ook het college via de afdeling communicatie een reactie.  

Algemeen
In hun reacties (h)erkennen alle fracties dat een aantal verkeersdeelnemers op verschillende Ambachtse wegen te hard rijden. Maar over de manier waarop deze groep dient te worden aangepakt, lopen de politieke wegen van de fracties uiteen.

Het algemene beeld van de reacties is dat CDA, SGP-ChristenUnie, de PvdA en VVD de eigen verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemers lijken te benadrukken. EVA, Realistisch Ambacht benadrukken in deze aanpak juist meer controles, bijvoorbeeld op de Ambachtsezoom. Ook de PvdA wil de overtreders aanpakken. SGP-ChristenUnie wil ten gunste van de automobilisten de voorrangsregels voor fietsers inperken. Met andere woorden: wat ruimer baan voor de auto's.

Kleine aanpassingen, eenvoudige verbeteringen en meer fysieke maatregelen, zoals een “interactieve oversteekplaats” noemen bijna alle raadsfracties. Over de invoering van (meer) 30-km-zones denken de fracties weer verschillend: het CDA is voorstander deze zones en van het idee “auto te gast,” maar Realistisch Ambacht vindt 30-km zones een schijnoplossing. Verder geven sommige fracties commentaar op concrete verkeerssituaties, bijvoorbeeld de kruising Reeweg/Weteringsingel en de Laan van Welhorst.

1   CDA: snelle aanpak rotonde nabij Akkerviool
Het CDA, bij monde van fractievoorzitter Wenny van der Hee, deelt de zorgen van omwonenden over de verkeersveiligheid op de Laan van Welhorst. Ze wijst op het feit dat het CDA in de afgelopen raadsperiode in de gemeenteraad en via publicaties meermalen aandacht hiervoor vroeg. “Het laad-en-los punt bij Hoog Ambacht is aangepast, maar nog niet veilig genoeg naar onze mening. Vooral voor fietsers blijft het hier gevaarlijk. Dat geldt ook voor de laatste rotonde richting Zwijndrecht bij de Akkerviool; het is wachten op het volgende ongeluk. Wat ons betreft, worden zo snel mogelijk de twee voorkeursscenario’s uitgewerkt van het plan dat in januari 2022 aan de gemeenteraad is gepresenteerd, zodat de verkeerssituatie op de gehele Laan van Welhorst eindelijk echt aanpakt wordt.”

CDA: Rotonde Laan van Welhorst/Hoofdlaan aanpakken 

     Auto te gast, 30-km-zones
Ook het CDA vindt dat zorgen van inwoners over onveilige situaties in ons dorp “serieus genomen moeten worden. Het is zaak te kijken met de blik van de verkeersdeelnemers en eenvoudige verbeteringen gelijk op te pakken. Anderzijds hebben verkeersdeelnemers ook een eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent: een aangepaste snelheid van de auto en de weginrichting daarop aanpassen. Wat het CDA betreft, is op veel plaatsen binnen de bebouwde kom de auto te gast en bezien we waar de maximumsnelheid zinvol verlaagd kan worden naar 30 km/uur. Dat zal samen met meer veilige fietspaden de verkeersveiligheid ten goede komen,” aldus Wenny van der Hee.

2  EVA: meer controles en fysieke maatregelen

Ambachtsezoom: racebaan 

De fractie van Echt voor Ambacht (EVA), bij monde van Adrie Scheurwater, noemt de Ambachtse Zoom waar vooral na 19.00 uur te hard wordt gereden. “Hier zou een regelmatige snelheidscontrole niet misstaan. Het is natuurlijk ook een kwestie van mentaliteit.” Hij pleit ook voor onaangekondigde snelheidscontroles in de gehele gemeente, die dan periodiek op verschillende wegen plaatsvinden. “Natuurlijk kan er niet bij elke straat worden gecontroleerd. Bij goed rijgedrag is dat ook niet nodig, De fractie van EVA is ervan overtuigd, dat het slechts een klein gedeelte overtreders betreft, maar dezen vallen juist wel op.”

EVA wil verder meer fysieke maatregelen om de snelheid te verminderen en pleit ook meer interactieve oversteekplaatsen, bijvoorbeeld bij het kruispunt Antoniuslaan/Avelingen. Bij dit kruispunt wil hij door fysieke maatregelen eveneens de snelheid verlagen. “Het is daar in de loop van de tijd drukker geworden. Denk aan de skatebaan, hondenuitlaat, evenementen in het Baxpark, de verbinding met het centrum en de rijksweg en de winkels bij het Louwersplein. Allemaal verkeersaantrekkende activiteiten, die in de loop van de tijd zijn ontstaan.”

Aanpak kruising Antoniuslaan/Avelingen 

    Waardering en zorg
EVA waardeert de reconstructie bij de Laan van Welhorst. “Het fietspad zal hier naar de andere zijde van de weg worden gelegd, zodat geen oversteek meer behoeft plaats te vinden van fietsers naar de Jacobuslaan. Het fietspad krijgt verder een regelrechte aansluiting naar het centrum van onze gemeente.” Wat betreft de kruising Reeweg/Weteringsingel, deelt EVA “zorgen vanuit onze inwoners. Mogelijk moet een en ander zich nog verder uitkristalliseren. Wij zijn van mening dat wat betreft deze kruising binnen een half jaar een evaluatie dient plaats te vinden.”

3   PvdA: gun wethouder tijd en vertrouwen
Ook de PvdA maakt zich ook zorgen over de wegen waar veel te hard wordt gereden. “Buiten de aanpassingen van diverse wegen en de daarbij behorende oversteekplaatsen willen wij ook dat we ons kunnen richten tot de overtreders. Zij zijn het tenslotte die bij te hard rijden het pedaal intrappen of het gas opendraaien.”

     Is aanpassing een verbetering?
De PvdA is verder benieuwd naar de komende verbeteringen. “De inmiddels beruchte Laan van Welhorst heeft de nodige aandacht en aanpassingen zijn op komst. Maar er zijn meer wegen, die aandacht behoeven. Zijn aanpassingen altijd verbeteringen? Dan kunnen we nog niet zeggen over het kruispunt Reeweg/Weteringsingel. Voor meerdere inwoners is het ingewikkeld. Kwestie van wennen of moeten we sommige aanpassingen herzien? Evalueren met de omwonenden en gebruikers van het kruispunt is een must om dit goed te toetsen,” vindt de PvdA’er.

“Uiteraard zijn wij benieuwd naar alle verbeteringen. Enig vertrouwen en tijd moeten we ook gunnen aan de nieuwe wethouder. De PvdA streeft naar veiligheid op alle wegen in Ambacht, waarbij wij ons bewust zijn dat de gebruikers van de wegen zorgen voor die gewenste veiligheid.”

4  Realistisch Ambacht: kleine aanpassingen verhogen veiligheid
Frank van der Elsen van Realistisch Ambacht herkent zich in veel van de genoemde ergernissen en locaties, die de lezers van Ambacht.net hebben opgesomd. “Vaak komt dit door geparkeerde voertuigen (heel veel werkbusjes) en door groenvoorziening die te hoog is. Maar ligt het ook vaak aan de infrastructuur en de gekozen oplossingen.” Als voorbeeld noemt Van der Elsen de situatie bij Van Godewijckstraat/Graaf Willemlaan: aan de ene kant een stopstreep en stopbord en vanaf de Schoofzijde haaientanden en een gewoon voorrangsbord. “Dit is zeer onlogisch,” vindt hij. “Dergelijke problematische situaties heb je betrekkelijk veel in onze gemeente. Ze kunnen echter met weinig aanpassingen veel overzichtelijker of veiliger worden. Aan de Laan van Welhorst gaat eindelijk iets gebeuren, maar het duurt allemaal lang,” verzucht hij. En: “Daar staat dan weer tegenover dat we met de Reeweg/Weteringsingel een dramatische situatie hebben toegevoegd aan het arsenaal!”

Kruising Van Godewijckstraat/Graaf Willemlaan: kleine aanpassing 

    Meer bekeuren, 30-km-zone schijnoplossing
Van der Elsen constateert een algehele verharding van het gedrag in het verkeer. “Er is daar maar één remedie voor: veel meer bekeuren. Tien, vijftien jaar geleden zag je in de Drechtsteden nog heel vaak flitsvoertuigen op wisselende plekken. Nu wordt te veel vertrouwd op schijnoplossingen: maak maar een 30-km-zone en dan is het veilig. Niet voor niets pleitten wij in ons verkiezingsprogramma tegen meer van die zones, terwijl je er nog gewoon veel harder kan rijden. Onze fractie pleit ervoor om de signalen die bij jullie binnenkomen zeer serieus te nemen en op korte termijn te kijken of er snelle winst te behalen is met kleine ingrepen.”

30-km zones: volgens CDA een goede oplossing, volgens RA een schijnoplossing 

5  SGP-ChristenUnie: kijk naar rijgedrag 
Fractievoorzitter Leo Platschorre van de SGP-ChristenUnie zegt de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal ongevallen hoog op haar agenda te hebben staan. “Dat betekent dat we zeker moeten blijven inzetten op terugdringen van snelheidsovertredingen. Er worden met regelmaat snelheidscontroles gehouden, maar die laten zien dat de gemeten snelheden over het algemeen binnen de limiet vallen. En het houdt ook een keer op met het leggen van drempels. Het is gedrag, we moeten het met elkaar doen.”

   Voorrangregels fietsers
Daarom bekijkt de SGP-ChristenUnie de problematiek niet alleen vanuit een -al dan niet - te hoge snelheid van auto’s. “Wij zijn er voorstander van kritisch te kijken naar bijvoorbeeld voorrangsregels voor fietsers. Het letterlijk ruim baan geven aan fietsers verhoogt niet altijd de verkeersveiligheid. Door hier meer naar te kijken bij de plannen rond de Laan van Welhorst kan het daar ook zeker de veiligheid verhogen.” Tenslotte wil deze fractie de zichtbaarheid (ook in het donker) van oversteekplaatsen vergroten.

SGP: Voorrangsregels fietsers kritisch bekijken

6  VVD: zorgvuldig handelen bij nieuwe aanpassingen
De VVD reageert met enkele algemene opmerkingen. “Zowel de gemeente als onze fractie heeft al jaren aandacht voor de veilige inrichting van ons wegennet,” stelt VVD-raadslid Aat Ouwerkerk. “De verkeerssituaties in Ambacht moeten voor alle deelnemers zo veilig mogelijk zijn. Daar staan wij voor. De inrichting van verkeerssituaties kan een complex vraagstuk zijn, gezien de diverse mogelijkheden om deel te nemen aan het verkeer. Natuurlijk mogen we van de gemeente verwachten dat zij hier zorgvuldig mee omgaat. Met name omdat het vaak wennen is wanneer een lang bestaande verkeerssituatie voor het gevoel plots wordt aangepast. Het ligt voor de hand dat daar dan vanuit de gemeente extra aandacht voor is. Tegelijkertijd zijn verkeersdeelnemers zelf verantwoordelijk voor het eigen handelen in het verkeer. Mocht een situatie onbekend of nog niet geheel overzien worden, dan is enige terughoudendheid gepast. Zo houden we rekening met elkaar en houden we het verkeer samen veilig.”

Reactie college
Behalve aan de raadsfracties heeft Ambacht.net het college gevraagd om een reactie op de inventarisatie van de lezers op ons Facebook. De afdeling communicatie van de gemeente gaf al snel een reactie, die hieronder integraal is weergegeven.

Participatie bij projecten
“De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hecht veel waarde aan verkeersveiligheid. Bij de inrichting van onze wegen passen we dan ook de landelijke richtlijnen van het Kennisplatform CROW toe. (CROW is: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek WS). In de situaties dat wegen en straten niet aan deze richtlijnen voldoen, streven we ernaar deze bij een herinrichting alsnog toe te passen. In geval van (her)inrichting is ook altijd sprake van een zekere mate van participatie. Afhankelijk van de impact van het project kunnen direct betrokkenen meedenken/-praten over de inrichting van het gebied.”

Pijnpunten bij Fixi melden
“Plekken waar zich onverhoopt toch knelpunten voordoen kunnen omwonenden en verkeersdeelnemers melden via Fixi.nl. Op basis van deze meldingen ondernemen wij waar nodig en mogelijk actie,” aldus de reactie van het college.


Verkeerssituaties sinds 2016 verbeterd?
De resultaten van de inventarisatie die Ambacht.net heeft gemaakt over de te hoge snelheid op doorgaande wegen sloot bijna naadloos aan bij de inventarisatie van gevaarlijke verkeerssituaties uit 2016 en 2017. Het weekblad De Brug publiceerde namelijk tussen augustus 2016 en begin 2018 23 artikelen, die werden geschreven door Jan Frèrejan. Omdat in het overzicht van De Brug uit 2016/7 heel vaak dezelfde situaties genoemd werden als in de inventarisatie van Ambacht.net die dit jaar maakte, heeft de gemeente in de periode 2016-2022 naar zijn mening nog weinig gedaan aan verbeteringen. Dit is voor Ambacht.net reden om in een slotartikel over dit onderwerp de wethouder van verkeer Jauharina Oelfke - ten Seldam (VVD) te interviewen.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.