woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

De huidige locatie bij de Schoof om fietsen te plaatsen

“Plan fietsenstalling De Schoof in november, bouw stalling in 2022”

28 september 2021

HENDRIK-IDO-AMBACHT - In november komt meer duidelijkheid over de komst van een (bewaakte) fietsenstalling bij het winkelcentrum De Schoof. Deze verwachting spreekt het college uit in de vorige week gepubliceerde begroting voor 2022. Na de zomervakantie 2021 vindt een overleg met alle betrokken partijen plaats om te komen tot een door alle partijen gedragen eensluidend plan, zo schrijft het college. “Dit plan krijgt de raad in november 2021 bij de begrotingsbehandeling aangeboden. De uitvoering volgt in 2022,” aldus Burgemeester en Wethouders.

2015-2018
Een korte terugblik op de jarenlange geschiedenis laat zien dat de PvdA en Gemeente Belangen belangrijke trekkers van de komst van deze stalling waren. 

De komst van deze fietsenstalling laat lang op zich wachten: in maart 2015 stelde de PvdA al schriftelijke vragen aan het college om deze stalling te plaatsen. De toenmalige wethouder Van der Velde gaf aan dat “bij de latere detaillering van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte wij zullen beoordelen hoe in die berekende behoefte concreet kan worden voorzien. Dan zullen wij ook nagaan of een gratis bewaakte fietsenstalling tot de mogelijkheden behoort.” In november 2015 is vanuit de raad aandacht gevraagd voor de komst van een bewaakte fietsenstalling in De Schoof. Ook bij de begrotingsbehandelingen van 2016, 2017 komt dit ook onderwerp aan de orde, zonder enig resultaat  overigens. 

Motie met breed draagvlak   
in het huidige coalitieprogramma, opgesteld in het voorjaar 2018, wordt de komst aan de stalling ook aangekondigd. Bij de begrotingsbehandeling in november 2018 zegt wethouder Economische Zaken André Flach (SGP-ChristenUnie) over dit onderwerp: “Over het realiseren van een bewaakte fietsenstalling komen wij wellicht in een later stadium te spreken. Thans heb ik daarover niets mede te delen.” In het “collegewerkprogramma” is aangegeven dat het college in 2019 met een voorstel tot realisering van een bewaakte fietsenstalling zou komen. Dat is niet gebeurd. 

Vervolgens dient in juli 2019 Gemeente Belangen, gesteund door PvdA, D66, VVD, AUB en EVA, een motie in om "in de Kadernota voor de begroting 2021 geld te reserveren voor de bouw van de fietsenstalling.” De partijen willen intussen ook regelmatig op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de komst van de fietsenstalling. Volgens Flach is het een “sympathieke motie”; hij is het vooral niet eens met financiële onderbouwing van het “runnen” van de stalling: € 50.000 tot € 60.000 zou er voor permanente bewaking volgens hem nodig zijn. “De gemeente wil wel iets bijdragen, maar verwacht dat ook van de ondernemers in De Schoof, die er immers óók baat bij zullen hebben. Sterker nog: het zou een heel aardige besteding kunnen zijn van middelen uit het ondernemersfonds, in dit geval gekoppeld aan De Schoof”, meent de wethouder van Economische Zaken. De motie wordt desondanks aangenomen met CDA en SGP-ChristenUnie als tegenstemmers.

Cofinanciering 
Bij de begrotingsbehandeling in november 2019 zegt dezelfde wethouder dat “het idee om nabij De Schoof een bewaakte fietsenstalling te realiseren voorgelegd wordt aan mogelijke aannemers.”
 In de gemeenteraadsvergadering van juli 2021 noemt de wethouder dat de "kosten van het gedurende een gehele week bewaken van een fietsenstalling komen structureel uit op € 80.000 à € 100.000." In deze raadsvergadering gaf Flach aan dat de oorzaak van de vertraging van de aanleg van de fietsenstalling bij de ondernemers ligt: "Ik bespeur bij winkeliers in De Schoof geen eensgezindheid om een bewaakte fietsenstalling aan te leggen." 

In diezelfde vergadering meldt Flach dat zich inmiddels “spontaan” een ondernemer zou hebben gemeld, die over dit onderwerp duidelijke “ideeën heeft en hierin ook zelf financieel wil bijdragen. Gedacht werd aan het verder overdekken van de bestaande fietsstallingsvoorzieningen, gecombineerd met een soort steward. Deze zal niet alleen zal toezien op de gestalde fietsen, maar ook mensen de weg zal kunnen wijzen.” Verder zou volgens Flach het inzicht zijn ontstaan om “aan de achterkant van de supermarkt een bewaakte fietsenstalling te gaan realiseren, ook al omdat het verkeersaanbod daar het grootst is.” 
 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!