woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente biedt meer ruimte voor inbreng burgers

12 januari 2021

HENDRIK-IDO-AMBACHT- Op maandag 11 januari heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de participatienota “Ambachtse Aanpak”. In het document staat hoe de gemeente wil samenwerken met inwoners, bedrijven en organisaties bij de ontwikkeling van ons dorp. Daarbij biedt de nota een handreiking voor een eenduidig en helder participatieproces dat aan besluiten voorafgaat. Dit leidt tot meer duidelijkheid aan de voorkant en voorkomt teleurstelling aan de achterkant, zo is de verwachting.

De nota is opgesteld onder leiding van wethouder Lafleur (Gemeentebelangen) in een raadsbrede werkgroep. De groep bestond dus uit raadsleden van elke partij in onze gemeenteraad. Zo kwam de werkgroep tot een breed palet aan bouwstenen voor de participatienota. Aanleiding vormde de raadpleging van het “Bewonerspanel Participatie 2020”, waaruit blijkt dat maar liefst tachtig procent van de Ambachters betrokken wil worden bij ontwikkelingen in onze gemeente. “Dat is logisch, want er zit veel kennis en kunde bij onze inwoners, die wij graag ophalen en benutten. Dit heeft een enorme meerwaarde voor de legitimiteit van ons beleid”, verduidelijkt Marjet Vogelaar namens Gemeentebelangen.

Gemeentebelangen is blij met participatienota
Gemeentebelangen (GB) is blij met de participatienota. “Al veertig jaar lang willen we meer handen en voeten geven aan participatie. We vinden het dan ook mooi dat wethouder Lafleur alle fracties heeft laten meedoen bij het opstellen van de participatienota. Daarnaast was er ruimte voor inbreng van ambtenaren en burgers. Omdat dit proces zelf al een schoolvoorbeeld van participatie is, heeft onze wethouder wel een compliment verdiend”, vertelt Marjet enthousiast. Haar partij heeft ook meegeschreven aan het coalitieprogramma waarin staat dat de coalitie streeft naar betekenisvolle verbindingen met inwoners. Een concrete uitwerking vormt de participatienota.

Instemming door SGP-CU, kanttekeningen van CDA
Tegen de achtergrond van het coalitieprogramma kan coalitiepartij SGP-CU zich wel vinden in de participatienota. “De nota is een belangrijk project van het coalitieprogramma”, verduidelijkt Leo Platschotte (SGP-CU), wat wethouder Lafleur nog eens benadrukte. Coalitiegenoot CDA had nog wel twee kanttekeningen. De eerste was de oproep aan de gemeente om in moeilijke dossiers zelf stelling in te nemen. Ten tweede riep CDA op om elke belanghebbende bij besluiten te betrekken. “Het kan niet zo zijn dat we telkens dezelfde mensen horen ten koste van verbaal zwakkeren”, aldus Anneloes Vlasblom (CDA).

Nauwelijks kritiek van oppositie
Vanuit de oppositie klonk nauwelijks kritiek. Zo kon Oene Doevendans (Realistisch Ambacht) zich volledig vinden in de partipicatienota, al had hij een kleine opmerking. “In de nota wordt het informeren van inwoners al gezien als participeren, maar dat vind ik overdreven”. Een ander aandachtspunt kwam van Hans Nijmans (D66) die de nota niet concreet genoeg vond. Daarbij miste de D66’er de mogelijkheid van opiniërende referenda. De andere partijen konden onomwonden instemmen met de nota die uiteindelijk unaniem werd aangenomen.

De participatienota is hier volledig te lezen.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!