woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

College: volgend jaar verhoging van afvalstoffenheffing

21 september 2021

HENDRIK-IDO-AMBACHT - In een tijd van grote financiële onzekerheid heeft de gemeente een sluitende begroting voor de periode 2022-2025 opgesteld. Dit blijkt de begroting, die het college op de derde dinsdag van september (21 september) presenteerde. Burgemeester en wethouders kijken tevreden terug op de uitvoering van het coalitieprogramma “Gewoon Ambacht”: het Preventieplan is opgeleverd, het Integraal Huisvestingsplan (onderwijs), het lokaal Actieplan duurzaamheid, een nieuw Actieplan lokale economie en de Participatienota staan op de rit. 

Verhoging afvalstoffenheffing 
Wel wil het college de afvalstoffenheffing volgend jaar verhogen. Deze verhoging gebeurt “trapsgewijs” en wordt veroorzaakt door de sterk toenemende kosten van de afvalverwerking en achterblijvende resultaten van afvalscheiding, “Als wij als Ambachters ons afval beter scheiden, zorgen we ervoor dat deze verhoging beperkt blijft,” aldus de wethouder van financiën.
Eind 2021 besluit de gemeenteraad over de invoering van het zogenaamde “recycletarief.” Deze invoering moet volgens het college bijdragen aan het beter scheiden van de Ambachtse afvalstromen “waardoor de kosten voor afvalverwerking beheersbaar blijven en een hoger milieurendement wordt behaald.” In 2023 gaat het recycletarief waarschijnlijk in. 

Financieel gezond, reservering voor onzekerheden 
Volgens het college is door een “solide beleid de financiële positie van onze gemeente op dit moment gezond: onze reservepositie is versterkt en de schuldenpositie is tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht.” Toch wil het college “met aanvullende maatregelen toekomstige tegenvallers opvangen.” Voor onder meer onzekerheden in het sociaal domein, de dreigende korting in de algemene uitkering en aflopende extra rijksvergoeding voor de jeugdhulp willen de huidige Ambachtse bestuurders voor 2022  € 1,5 miljoen en voor 2023 € 750.000 reserveren. “Zo kunnen we het toekomstige bestuur financiële ruimte geven,” meent het college. 

Voorzieningenniveau op peil houden
Het college wil het huidige voorzieningenniveau in het sociaal domein (jeugdhulp, arbeidsparticipatie, preventieplan, wmo), sport en cultuur op peil houden. Wethouder Steven van Die zegt over het Preventieplan: “We willen voorkomen dat kleine hulpvragen uitgroeien tot omvangrijke problemen. Zo houden we hulp en ondersteuning betaalbaar en de Ambachters bovenal zoveel mogelijk zelfstandig. Eind 2021 wordt een eerste evaluatie aan de raad aangeboden evenals een voorstel welke maatregelen uit het Preventieplan we in 2022 gaan uitvoeren.” 

Over sport en cultuur zegt Van Die: “Op dit moment ronden we de renovatie van een kunst- en natuurgrasveld af en wordt in 2022 het beleidsplan voor het sportpark ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Het gebouw van Cascade vraagt door haar leeftijd en door intensiever gebruik om groot onderhoud.”

Duurzaamheid 
Wethouder Lafleur (Milieu) zoekt naar een optimale balans tussen mens, economie en milieu. Duurzaamheid is daarbij voor hem een belangrijk principe: "Op gebied van duurzaamheid is niets doen geen optie. In de keuzes die wij maken, speelt duurzaamheid dan ook een belangrijke rol. Niet alleen bij de inrichting van onze speel- en groengebieden, maar ook bij vernieuwing van de straatverlichting of bij het onderhoud van onze gemeentelijke riolering. Elkaar scherp houden en blijven inspireren is daarbij belangrijk. Zo zoeken we samen naar de juiste balans."

Behandeling 
Inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergadering op maandag 11 oktober en/of woensdag 13 oktober 2021. Deze beginnen om 20.00 uur. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 1 en donderdag 4 november 2021. Deze raadsvergaderingen beginnen om 19.00 uur. 
 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!