zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Onderwijsinspectie geeft vier maal oordeel GOED aan SOL Ambacht

6 mei 2020 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - In 2019/2020 werden binnen Hendrik-Ido-Ambacht de schoolbesturen en de scholen bezocht door de onderwijsinspectie in het kader van het regulier vierjarig onderzoek bestuur en scholen.

Bij een dergelijk regulier onderzoek worden een aantal onderdelen door de inspectie uitgelicht voor nadere inspectie. Mocht het noodzakelijk zijn dan kan de onderwijsinspectie tijdens een dergelijk vierjarig onderzoek nadere elementen onderzoeken of een herstelopdracht geven aan bestuur en/of scholen. De eindrapporten van deze inspectiebezoeken van heel Nederland zijn terug te lezen op de site van de onderwijsinspectie: https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen

Aangezien we de laatste jaren binnen SOL Ambacht hard gewerkt hebben aan het onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie hebben we de handschoen opgepakt en een speciale aanvraag bij de onderwijsinspectie ingediend. We hebben de onderwijsinspectie verzocht om alle vier de SOLs én het bestuur op álle onderdelen te onderzoeken en te inspecteren. In deze aanvraag hebben we de onderwijsinspectie ook gevraagd om al deze onderdelen te beoordelen naar de maatstaven van het oordeel “GOED “. Hoewel de onderwijsinspectie redelijk verrast was door een  dergelijke aanvraag gelet op het unieke karakter, is deze aanvraag wel gehonoreerd.

In totaal zijn de vier betrokken onderwijsinspecteurs en hun medewerkers hard aan het werk geweest om SOL Villa Ambacht, SOL De Watervlinder, SOL Admiraal, SOL Krommeweg én het bestuurskantoor helemaal door te lichten.  Daarbij werden documenten besproken die eerder aan de inspectie verzonden waren, er werden (individuele) gesprekken gevoerd met de leerlingen, ouders, bestuurder, Raad van Toezicht, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), directies, teamleiders, intern begeleiders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Natuurlijk werd ook gekeken of alles wat keurig gedocumenteerd was, ook overeenstemde met de praktijk. Dus kregen heel veel klassen of een flitsbezoek of een uitgebreider bezoek.

“Natuurlijk weten we dat we allemaal, van conciërge tot Raad van Toezicht, bijdragen aan het maatwerk aan kinderen, de kwaliteit van onderwijs en ondersteuning, de resultaten en de goede sfeer op onze vier SOLs. De tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, ouders en leerkrachten scoren hoog en het ziekteverzuim is al jaren heel erg laag. Daarnaast is het leerlingenaantal op de vier SOLs fors toegenomen in de afgelopen jaren, Siem is naast onze peuterspeelzalen en kinderdagopvang 0 tot 4 jaar al bijna tien jaar een heel mooi alternatief voor driejarigen. De lessen SOLve|IT voor alle kinderen, de Hands-on voor praktische kinderen en de goede resultaten die er met de kinderen worden geboekt is iets waar we trots op zijn. De jarenlange samenwerking met kinderopvang Ambacht heeft hier zeker ook aan bijgedragen. We hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd om alles wat we al deden goed te stroomlijnen en te finetunen”, vertellen de trotse bestuurders van SOL Ambacht. “Hoewel we wisten dat we op de goede weg zaten, is het mooi om die bevestiging op alle onderdelen van de onderwijsinspectie terug te krijgen.”

“Het is goed om te lezen en te horen dat het beleid van het bestuur overeenkomt met het beeld van de onderwijsinspectie. Het is natuurlijk als bestuurders vele malen mooier om te lezen dat de onderwijsinspectie vaststelt dat dit beleid ook volledig doorwerkt tot op schoolniveau. Op zich eigenlijk ook niet echt vreemd omdat het beleid in de afgelopen jaren samen met directie, personeel, GMR, RvT is vastgelegd. We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan het oordeel GOED voor de vier SOLs én het bestuur.  We zijn al weer volop aan het werk gegaan om ons verder te verbeteren in het maatwerk aan kinderen. De fusie met kinderopvang Ambacht per 01-01-2020 heeft dit proces doen versnellen”, aldus de bestuurder.

“We bedanken iedereen
 die heeft bijgedragen
 aan dit resultaat”

Lees meer over:

inspectie kinderopvang sol
Deel dit bericht met je vrienden!