woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Prestatieafspraken 2020 over volkshuisvesting

5 december 2019 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Woningbouwcorporaties Rhiant, Woonkracht10, Trivire, de Huurdersraad van Rhiant, de Combiraad van Woonkracht10, de Huurders Participatieraad Trivire en gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ondertekenden vanochtend de prestatieafspraken 2020.

Leefbaar, duurzaam en betaalbaar
In deze prestatieafspraken voor 2020 spraken de partijen in goed overleg onder andere af:
- meer structureel samen te werken om de leefbaarheid in de wijken goed te krijgen of te houden;
- meer afstemming bij duurzaam huisvesten van kwetsbare huishoudens; 
- het woningbezit (verder) te verduurzamen, door bijvoorbeeld het verbeteren van het energielabel en het opwekken van energie door zonnepanelen;
- samen te werken aan de opgave voor de energietransitie. Doelen zijn dat de woningen straks geschikt zijn voor aansluiting op een warmtenet en in 2035 aardgasvrij zijn en dat de sociale woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal is.
- woonlasten betaalbaar te houden, bijvoorbeeld door er naar te streven dat huurders in totaal niet meer kwijt zijn door de energietransitie. De corporaties vragen de gemeente om woongerelateerde heffingen met maximaal de inflatie te laten stijgen;
- zich in te blijven zetten voor groepen die lastig in hun eigen huisvesting kunnen voorzien, zoals jongeren, jonge startende gezinnen, senioren en samen te voorzien in huisvesting voor bijzondere doelgroepen zoals statushouders.

Jaarlijkse prestatieafspraken volkshuisvesting
In de Woningwet van 2015 is vastgelegd dat dat de corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties elk jaar prestatieafspraken maken. Hierin staat bijvoorbeeld welke woningen de corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen. Ook worden afspraken gemaakt over leefbaarheid, energie en betaalbaarheid van woningen.

Foto: Peter den Ouden.

Deel dit bericht met je vrienden!