Alles over Hendrik Ido Ambacht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Reactie Echt Voor Ambacht op de Kadernota 2019'
10jul 2018

Reactie Echt Voor Ambacht op de Kadernota 2019

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Echt voor Ambacht reageert op de Kadernot voor het jaar 2019: "In de maart circulaire zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor onder andere de energietransitie. Hoe gaan we dit geld voor de inwoners inzetten. Zijn hier al plannen voor gemaakt. Kortom: Wat kunnen de inwoners verwachten?

Wat betreft de openbare ruimte gaan we duurzaam en bewust om met de ruimte die nog beschikbaar is. Zie ook het coalitieprogramma. In de kadernota ontbreekt elke actie hiervoor. Wat betreft economie wordt de verwachting geuit dat de gemeente nog zal blijven groeien de komende jaren. Daarom wordt er geïnvesteerd in het aantrekken van extra werkgelegenheid en behoud van bestaande bedrijven. Prima. Maar vraagt dit ook niet om het bouwen van voldoende woningen, al of niet sociaal?

In de beantwoording op technische vragen hebt u gesteld dat de lokale bedrijvende doelgroep voor de Ambachtse Zoom vormen. Voorts zou er voldoende belangstelling zijn van buiten de gemeente. Onze fractie pleit voor een groene inbedding in dit gebied, indien de Raad van State het bestemmingsplan accordeert.

Communicatie met de inwoners vindt steeds meer plaats via andere media, o.a. de chatfunctie. Onze fractie heeft de afgelopen periode regelmatig vernomen dat de chatfunctie niet (altijd) werkt. Graag uw aandacht hiervoor.

Het college is van mening dat onze gemeente niet de ruimte heeft voor een vrachtwagenterrein. Dit ondanks de realisaties van bedrijventerreinen zoals genieterrein, Ambachtse Zoom en Waterbusplein. Maar waar gaat dan u nog te plannen overleg met de chauffeurs over. Deze vraag is eerder gesteld, maar er is geen antwoord op gekomen.

Grof vuil: De vervuiler betaalt. Het ophalen van grof vuil zou naar de mening van onze fractie gratis moeten blijven. Dit in verband met de toename van zwerfvuil.

In de voorliggende kadernota ontbreken de initiatieven om inwoners te betrekken bij voorgenomen beleid, bijv. bij extra openingsuren van winkels, uw standpunt over de JOP’s. Wij nemen aan dat dit in het licht van het coalitieprogramma wel de bedoeling is.  

Het kabinet steekt de komende tijd 340 miljoen euro in maatregelen om mensen in hun eigen omgeving zelfstandig oud te laten worden. Onze fractie verzoekt u dit in het nieuwe collegeprogramma mee te nemen in passend beleid.

Op de fair Trade gemeente zou u nog terug komen. Mogelijk in het collegeprogramma?

Dan als laatste: De Drechtsteden willen een revolutionaire watertaxi onderbrengen bij bedrijven in de regio, de zgn. seabubble. Onze fractie ziet de meerwaarde niet voor onze gemeente en de daarbij behorende kosten vanwege het ontbreken van toeristen. Uiteraard heeft Dordrecht hier belang bij vanwege  de toename van het toerisme.

Het Perenlaantje (Het laantje aan het begin van het Perenlaantje dat niet meer in ontwikkeling wordt genomen maar groen blijft) 1.165466 nadelig. Toevoeging groen (Maximale oppervlakte). Niet alles bebouwen. Maar ook een groene gemeente houden is het credo.

Bij de presentatie in de commissie Ruimtelijke Zaken zijn een aantal aanpassingen toegelicht. Tezamen met de voorgelegde investeringen zijn wij van mening dat aan de wensen van het Burgerinitiatief grotendeels met deze wijzigingen tegemoet wordt tegemoet gekomen.  De route door Oostendam wordt ontmoedigt. Groen wordt toegevoegd en de verkeersveiligheid verhoogd. Ook de representant van het Burgerinitiatief kon ermee leven, althans volgens zijn uitspraak. Aan de motie bestaat ons inziens dan ook geen behoefte 

Lopende de gemeenteraadsvergadering heeft de fractie ook aandacht gevraagd voor de Vederesdoorn. In 2015 heeft de gemeente een kapvergunning verleend voor het vellen van een Vederesdoorn aan de Dorpstraat 20-22. De boom moest wijken voor een ontsluitingsweg van de nieuw te bouwen wijk Warboutsland. Er is bezwaar gemaakt tegen deze kapvergunning, omdat het een zeldzame monumentale vederesdoorn betrof uit 1879 (139 jaar).

Deze Vederesdoorn is de oudste vederesdoorn in Nederland en de één na oudste van Europa.

Na onderzoek bleek de boom op de standplaats niet houdbaar en is er na een lang traject met mediation, uiteindelijk is ingestemd met verplanting van de boom onder strikte voorwaarden. De boom zou verplant worden én drie jaar nazorg krijgen door een gespecialiseerde bedrijf. De gemeenteraad was unaniem van oordeel dat deze bijzondere boom behouden moest blijven.

Helaas is geconstateerd dat door de aanhoudende droogde de monumentale Vederesdoorn compleet verdroogd is en in zeer kritieke toestand bevindt. De verantwoordelijke wethouder heeft toegezegd contact op te zullen neme met het bedrijf wat nu nog verantwoordelijk is voor de nazorg van de Vederesdoorn."

Tot zover Echt voor Ambacht.Deel dit bericht met je vrienden!