zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Rampbestrijdingsplan Rangeeremplacement Kijfhoek

9 oktober 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT / ZWIJNDRECHT - Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakt bekend dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure het Rampbestrijdingsplan Rangeeremplacement Kijfhoek te Zwijndrecht gedurende zes weken ter inzage ligt.

In het Rampbestrijdingsplan staan de bedrijfsprocessen, specifieke afspraken, relevante scenario's en aandachtspunten met betrekking tot Rangeeremplacement Kijfhoek beschreven, zodanig dat in geval van een groot incident of ramp de hulpdiensten snel en adequate maatregelen kunnen treffen.

Het rampbestrijdingsplan is opgesteld op basis van paragraaf 6.1 van het Besluit veiligheidsregio's (Bvr). De terinzagelegging vindt plaats conform artikel 6.1.4. van het Bvr waarin afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van kracht wordt verklaard. De herziening van het rampbestrijdingsplan heeft plaatsgevonden op basis van de wettelijk verplichte periode herziening van rampbestrijdingsplannen.

Het plan ligt ter inzage vanaf woensdag 8oktober 2014 tot woensdag19 november 2014 bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Romboutslaan 105, te Dordrecht.

Voor het inzien kunt u een afspraak maken met dhr. M. Roesink via tel. 088 - 6365513 of mail mah.roesink@vrzhz.nl.

Belanghebbenden kunnen naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen binnen zes weken na deze publicatie.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, t.a.v. dhr. M.A.H. Roesink, postbus 350, 3300 AJ, Dordrecht.

Zie ook:

Lees meer over:

veiligheidsregio kijfhoek
Deel dit bericht met je vrienden!