vrijdag 21 januari 2022

Alles over Ambacht

Wethouder Financiën André Flach: “Reserve komt dichter bij een betere balans”

28 april 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Afsluiting 2013: "Decentralisaties, goede dienstverlening en samenwerking in de regio". De voorbereidingen voor de transities in het sociale domein, dienstverlening en samenwerking in de regio stonden in het afgelopen jaar centraal in Hendrik-Ido-Ambacht. Het resultaat van 2013 wordt voor het grootste deel gestort in de algemene reserve grondbedrijf om deze, in verhouding tot de risico’s, beter in balans te brengen. Dit en meer volgt uit het programmaverslag 2013, waarin de verantwoording over de resultaten van dat jaar zijn opgenomen. Wethouder Financiën André Flach: “De afgelopen collegeperiode zijn we door een solide financieel beleid goed doorgekomen. Dat verheugt ons. Maar zorg is er ook. Onze grondexploitaties laten een minder rooskleurig beeld zien. Door goed risicomanagement kunnen we, samen met de raad, de ontwikkeling van onze financiële positie nu op de voet volgen.”

Op dinsdag 20 mei wordt het programmaverslag besproken in de raadsbrede commissie en op dinsdag 10 juni neemt de gemeenteraad een besluit.

Decentralisaties
In 2013 is er meer duidelijkheid gekomen over de vorm en inhoud van de transities in het sociale domein (Jeugdzorg, AWBZ, Participatie). We zijn in samenwerking met de regio begonnen met de voorbereidingen op de daadwerkelijke invoering van deze transities, zodat voor het beschikbare budget straks zo goed mogelijke ondersteuning kan worden geboden. Wethouder Michiel van der Vlies: “Hoewel we het nog niet precies weten, zullen de bezuinigingen van het Rijk zeker fors zijn. De decentralisatie van deze taken vraagt om intensieve regionale afstemming en samenwerking met andere gemeenten, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, zorgvragers en betrokken inwoners en hun netwerk. Daar hebben we het afgelopen jaar al hard aan gewerkt en dat zullen we blijven doen.”

Goede dienstverlening en samenwerking in de regio
In de regio Drechtsteden is in 2013 al steeds nauwer en intensiever samengewerkt om ontwikkelingen zoals de decentralisaties goed het hoofd te kunnen bieden. André Flach: “Bij al deze ontwikkelingen staat voor ons college één uitgangspunt als een paal boven water: onze inwoners, bedrijven en instellingen moeten meerwaarde ervaren van onze Drechtstedelijke samenwerking. Onze dienstverlening moet er beter van worden. En geen overbodige regels, maar eenvoudige procedures.”

Gedaan in 2013
Op alle gebieden is er in 2013 hard gewerkt. Zo is er in regionaal verband gewerkt aan de voorbereiding van de decentralisaties van de Awbz/WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Ook aan de uitwerking van het Wmo-beleidsplan en de doorontwikkeling van het wijk- en buurtgericht werken is veel aandacht besteed. Er ligt een nota accommodatiebeleid, evenementenbeleid, en de duurzaamheidsnotitie ‘Duurzaam Ambacht’, bestemmingsplannen zijn geactualiseerd, en het bedrijventerrein Ambachtsezoom en Antoniapolder Plus zijn verder uitgewerkt. 
 
Beter in balans
Na het opmaken van de balans over 2013 blijft er een positief eindsaldo van 1 miljoen euro over. Dit is inclusief € 189.500 die de gemeente heeft ontvangen na de opheffing van A3 Welzijn. Dit bedrag wordt gestort in het Spoorfonds. Verder is een deel van het geld bestemd voor projecten in 2014: € 28.800 voor het opstellen en uitvoeren van de totaalvisie Waal, € 18.000 voor het leerwerkbedrijf en € 30.000 voor verdere voorbereiding voor een (eventueel Drechtstedelijk) Klant Contact Centrum. De bijna € 790.000 die nog overblijft, wordt gestort in de algemene reserve grondbedrijf. De algemene reserve De Volgerlanden wordt opgeheven en het saldo (€ 600.000) wordt ook aan de algemene reserve grondbedrijf toegevoegd. Wethouder Financiën, André Flach: “Hiermee komt deze reserve een stap dichter bij een betere balans, in verhouding tot de risico’s.”

Deel dit bericht met je vrienden!