donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

Negen Koninklijke Onderscheidingen in Hendrik-Ido-Ambacht

25 april 2014

HENDRIK IDO AMBACHT - In het gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht vond vrijdag 25 april de feestelijke uitreiking van negen Koninklijke Onderscheidingen plaats.

Bijzonder is dat er wel drie van hen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De andere zes werden door de burgemeester benoemd tot Lid.

Benoemingen
Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd: de heer J. de Bruijne (1941), de heer T.A. Stoop (1968) en de heer E. Visser (1943).

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau worden benoemd: de heer J. W. M. van der Lans (1936), de heer G.M. van der Luit (1939), de heer P. A. Slijkoord (1945) en de heer J.M. Verburg (1937).

Samen
Bijzonder is dat mevrouw J.C. van der Straaten-Ooms (1940) uit Ridderkerk in Ambacht een Koninklijke onderscheiding krijgt. Samen met haar medebestuurslid mevrouw A.A. Tas (1954) zet ze zich al jaren in voor het Historisch Genootschap. En dan hoor je ook samen een lintje te krijgen. Daarom worden ze beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lintje
Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar tijdens 'lintjesregen' staan ze in het zonnetje.

Het lintje dat ze van burgemeester Jan Heijkoop ontvangen is aangevraagd door familie, vrienden of kennissen en is een teken van waardering.

Informatie over de gedecoreerden:

* De heer J. de Bruijne (1941)
In 2006 werd hij benoemd in de Orde van Oranje Nassau. Voor zijn verdiensten wordt hij nu benoemd tot Ridder. Dat zijn er vele en hij blinkt uit op financieel gebied. Als secretaris en lid van het dagelijks bestuur van BZE (organisatie van Zeehavenexpediteurs en Internationale Logistieke Dienstverleners) verricht hij naast zijn gewone werk ook werkzaamheden op het gebied van communicatie, brengt hij mensen bij elkaar zodat ze van elkaar kunnen leren of helpt hij bij het oplossen van geschillen en ontplooit verkoopactiviteiten.

Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van Hervormde Stichting Sonneburgh. Als lid en tweede penningmeester van de Zendingscommissie Nederlands Hervormde Gemeente zet hij zich in voor fondsenwerving voor de medemensen in Peru. Ook heeft hij een bestuursfunctie in de Classicale Zendingscommissie Dordrecht Nederlands Hervormde Kerk (nu: PKN) en is hij penningmeester van de Centrale Diakonie.

Als bestuurder bij de Stichting Huisvesting Bejaarden begeleidde hij de financiering van woningen. Ook zet hij zich in voor een goed aanbod van activiteiten voor ouderen. Dat doet hij bij de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk.

In het dagelijks bestuur van het Groene kruis was hij mede-initiator voor de uitbreiding van het gebouw tot een volwaardig medisch (zuigelingen-) centrum. Hij is mede oprichter van de Protestant Christelijke Stichting Maatschappelijke Dienstverlening. Als mede organisator en penningmeester van de Commissie Arduzel-Roemenië kwamen onder zijn leiding kledingstransporten op gang naar Roemenië. Ook kregen leerlingen materialen voor school en kwam er een medische hulppost.

* De heer T.A. Stoop (1968)
Een bestuurder in hart en nieren. Niet alleen in zijn twaalf jaar als wethouder en acht jaar als raadslid, maar ook bij scholen, zorginstellingen en zijn politieke partij. Zijn open instelling, vermogen om mensen met elkaar te verbinden combineert hij met gedetailleerde kennis van de inhoud. Tel daarbij zijn daadkracht op en zo is hij een bestuurder die in staat is om projecten, organisaties of mensen door soms lastige uitdagingen heen te loodsen.

Een goed voorbeeld hiervan is zijn gedreven inzet bij de ontwikkeling van woonwijk De Volgerlanden. De wijze waarop de heer Stoop, in een periode van lastige economische omstandigheden, alle partners (ontwikkelaars etc.) activeerde maar ook de samenhang met promotie en verkoop wist te stimuleren spreekt tot de verbeelding.

Zo zette hij zich uiterst gedreven in voor de ontwikkeling van Hendrik-Ido-Ambacht, maar ook in de regio Drechtsteden vulde hij de rol van belangenbehartiger uitmuntend in. Meer dan van een wethouder van één van de gemeentes verwacht mag worden.

Zijn betrokkenheid beperkt zich niet tot zijn werk alleen. In bestuursfuncties voor bijvoorbeeld de SGP, het Wartburg College, en De Driestar, wist hij met zijn enthousiasme, visie en daadkracht mensen enthousiast te krijgen om nieuwe, andere wegen in te slaan. Klaar voor de toekomst!

* De heer E. Visser (1943)
Children Asking bestaat tien jaar en al die tijd heeft de heer Visser zich met hart en ziel ingezet om mensen te helpen. In 2003 heeft hij deze stichting opgericht. In projecten voor kinderen in Brazilië ondersteunt deze stichting duizenden kinderen in Brazilië.

Er zijn vrijwilligers uit allerlei landen in Europa actief voor Children Asking. Met gevaar voor eigen leven redden ze kinderen uit de prostitutie en straatbendes.

De Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft onderzocht dat de projecten aantoonbaar resultaat boeken. Met schilderen wilde Eric maatschappelijke aandacht creëren voor Gods bewogenheid voor de straatkinderen in het braziliaanse Sao Paulo.

Wat begon met het maken van het statie portret voor de verloving van Willem Alexander en Maxima, ging over in een project van waarin hij straatkinderen in Brazilië voor de organisatie UNESCO portretteerde.

Hij exposeerde tijdens de week voor het recht op onderwijs in 2004 en werd in 2008 op de website OneWorld.nl genomineerd voor de titel 'Man van de Wereld'. Hij werd tweede op de lijst.

* De heer J. W. M. van der Lans (1936)
Tijdens zijn werkzame leven was hij meer dan veertig jaar actief in de handel van verse groente en fruit. Maar hij is ook al ruim vijftig jaar een actieve parochiaan in de voormalige Heilige Nicolaasparochie, met name op het gebied van jeugd- en jongerenwerk.

Ook op muzikaal gebied zet hij zich in: als dirigent van shantykoor 'de brulboei' en zanger en reserve dirigent van seniorenkoor ‘Levenslust’. In de buurt leeft hij mee.

Hij was initiatiefnemer van buurtvereniging rondom de Sacramentsbogerd en bij geboorte, huwelijk of nieuwe bewoners zorgt hij dat er een speciaal buurtbord in de tuin wordt geplaatst.

Vanuit Stichting Graag Gedaan uit Zwijndrecht heeft hij acht jaar lang een persoon begeleid bij het op orde houden van zijn leven, financiën en administratie.

* De heer G.M. van der Luit (1939)
Sinds de tachtiger jaren is de heer van der Luit wijkouderling.

Hij doet veel vrijwilligerswerk in de kerk en op de Christelijke school in Wateringen in het Westland.

Toen een collega ziek was bracht en haalde hij die bijna tien jaar lang op van huis, bracht diegene naar het werk en weer terug naar huis. 

* Mevrouw A.A. Tas (1954)
Al vanaf het begin van haar bestuursfunctie in 1990 heeft ze zich met groot enthousiasme ingezet voor het Genootschap en toegelegd op de archeologie en de genealogie. Niet alleen heeft zij dat in haar vingers, maar zij geeft met haar kennis en kunde leiding aan de werkgroepen archeologie en genealogie.

Verder heeft zij in 2011 de voorzitershamer overgenomen en vervult ze de voorzitterstaak met verve. Met haar vriendin Wil de Graaf heeft ze zich van 1990 tot 2012 als vrijwilligster in het archief ingezet voor de Genealogie bij de Hollandse Vereniging ‘Ons Voorgeslacht’. In 2012 verhuisde Ons Voorgeslacht van Rotterdam naar Delft en mede omdat zij het toen drukker heeft gekregen met haar voorzittersfunctie bij het Historisch Genootschap moest ze helaas stoppen met het mooie werk. Haar woorden: “het verleden proberen wij voor de mensen weer tot leven te brengen.” In 2012 nam zij afscheid en werd tot erelid benoemd.

Ze zet zich in voor de zieke medemens in de Reuma/Kanker organisatie en verzorgde gedurende dertien jaar de verspreiding en inzameling van de collectebussen. Voor de plaatselijke HIP (Hulp in de Praktijk) wandelt zij met ouderen en gehandicapten, helpt ze hen verhuizen of geeft ze les aan mensen met een taalachterstand. Ook zet ze zich in voor Amnesty International. Vanuit de gemeente werd een aanzet gegeven om iets voor jongeren te doen. Hieruit is de Jongerensoos ‘Black Rose’  (nu: Dock-03) ontstaan waar Alie Tas mede vorm aan heeft gegeven. Ook in de kerk is ze actief: voor de Ark verricht ze heel wat werkzaamheden.

* De heer P.A. Slijkoord (1945)
Hardlopen is zijn lust en leven. Hij ontwikkelde trainingsprogramma’s en begeleidt looptrainingen voor groepen van verschillende niveaus. Hij heeft in de loop der jaren vele mensen geholpen om hun doel, een marathon lopen, te bereiken. Jurylid, starter, de organisatie van jeugdkampen, clubkampioenschappen en trimlopen: alles deed hij met enorm enthousiasme, organisatievermogen en goede ideeën.

En zijn stem zullen velen kennen, want als spreekstalmeester zit hij achter de microfoon bij verschillende wedstrijden, zoals bij de Ambachtse Inner Circle Run. Toen zijn vrouw ernstig ziek werd nam hij de persoonlijke verzorging met veel toewijding op zich.

* Mevrouw J.C. van der Straaten-Ooms (1940)
Zo’n acht jaar is ze actief geweest voor de Hartstichting. Als vrijwilliger bij voetbalvereniging ASWH verzorgde ze haar taken altijd stipt, kundig en met enthousiasme. Lange tijd schreef ze als redacteur aan het weekbericht voor leden. Ook deed ze ruim twintig jaar de ledenadministratie. Maar ook op het veld was ze te vinden: als trainster van de puppillen. De programma’s, oorkondes en aanplakbiljetten bij vakantieactiviteiten en toernooien maakte zij.

Sinds 2004 vervult ze een bestuursfunctie bij het Historisch Genootschap. Toen de penningmeester destijds overleed was ze nog maar net lid van het bestuur, maar nam ze meteen deze taak over. Ook hier komt haar schrijftalent weer van pas, ze schrijft voor het verenigingsblad ‘Swindregt-Were’ en brengt het blad rond. Voor de plaatselijke pers verzorgt zij de rubriek ‘Oud Nieuws’. In haar presentaties vertelt ze ook anderen over de dorpsgeschiedenis.

* De heer J.M. Verburg (1937)
Als ouderling van de Gereformeerde Kerk in Barendrecht en Puttershoek gaf hij veel extra aandacht bij ziekte, overlijden, huwelijk en bijzondere gezinsomstandigheden. Naast het kerkenraadswerk verricht hij tal van andere werkzaamheden voor de kerk, verzorgt hij vervoer voor ouderen, organiseert het jaarlijkse feest voor vrijwilligers. Naast het werk voor de kerk was hij voorzitter van de 'Organisatie Chr. Scholen' waarbij hij leiding gaf aan de Bouwcommissie van de nieuw te bouwen kleuterschool in Puttershoek. Hij was altijd bereid zich in te zetten voor hulpbehoevenden.

Zoals bij de U.V.V. (Unie Van Vrijwilligers) waar hij elf jaar deel uit maakte van het bestuur waarvan twee jaar als penningmeester en rijdt op het rolstoelbusje. Ook helpt hij ouderen bij het invullen van belastingaangifte, lost hij problemen op voor mensen met een laag inkomen en adviseert hij over het beheer van spaargelden en aanvragen van subsidies. Als secretaris van de VAC (Voorlichting en adviescommissie) zet hij zich in voor nieuwbouw woningen voor ouderen die qua indeling precies passen bij hun (zorg)behoefte.

Foto's: Hennie van der Zouw.

 

 

Deel dit bericht met je vrienden!