woensdag 19 januari 2022

Alles over Ambacht

Nieuwe aanpak Wijk- en Buurtgericht Werken

11 juli 2013 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Voortaan meer gerichte betrokkenheid bewoners en organisaties. Op 2 juli jl. heeft het college het resultaat van de werkgroep ‘vernieuwing Wijk- en Buurtgericht Werken’ besproken.

In de werkgroep hebben leden van de bewonersplatforms, medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van organisaties in de wijken samen nagedacht over de toekomst van Wijk- en Buurtgericht Werken. De werkgroep is tot een aantal conclusies gekomen, die de aanpak van het Wijk- en Buurtgericht Werken zullen veranderen.

Aanleiding tot het vormen van de werkgroep waren de resultaten van een onderzoek van het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) en de praktijkervaringen van het afgelopen jaar.

Gekeken is naar het verbeteren van de samenwerking tussen gemeente, wijkpartners en bewonersplatforms, de betrokkenheid van bewoners en de wijze waarop de gemeente het Wijk- en Buurtgericht Werken (WBW) georganiseerd heeft. Het college kan zich vinden in de verbeterpunten die in het voorstel van de werkgroep zijn benoemd en gaat de raad in september vragen om deze standpunten te bevestigen. Daarna neemt het college een definitief besluit over de toekomst van WBW.

Verbeterpunten
De bundeling van krachten tussen gemeente en wijkpartners (organisaties in de wijken, zoals de woningcorporaties) werkt goed. Door vaker op een informele manier samen te werken en uit te wisselen, is hier nog meer voor de wijken uit te halen. De bewonersplatforms ervaren in het algemeen weinig betrokkenheid bij bewoners.

Daarom zullen bewoners voortaan niet meer via de bewonersplatforms maar direct worden betrokken bij projecten, vanuit echte interesse en actiebereidheid. Er komt een stimuleringsregeling - een eenvoudige en snel te organiseren kleine subsidie - voor projecten in de wijk. De gemeente benoemd op alle afdelingen een ambassadeur die intensief met de wijkcoördinator samenwerkt, om participatie af te stemmen en te stimuleren.

Conclusie
De werkgroep verwacht dat genoemde veranderingen zullen bijdragen aan de betrokkenheid en participatie van bewoners en zal bijdragen aan een gerichte gezamenlijke inzet voor de leefbaarheid in de wijken.

Het resultaat betekent ook dat de gemeente de bewonersplatforms niet meer op basis van de huidige afspraken zal ondersteunen, maar op een andere manier in bewonersparticipatie zal investeren. Het ondersteunen van initiatieven uit de wijk via de stimuleringsregeling is daar een voorbeeld van. Bij ieder project of beleidsthema zal in een vroeg stadium worden bekeken of en hoe bewoners en organisaties kunnen meedenken en meedoen.

Waardering leden platforms
De inzet van de leden van de bewonersplatforms in de afgelopen jaren wordt door de gemeente zeer gewaardeerd. Betrokken en actieve bewoners zijn voor een buurt, wijk of gemeente van grote waarde.

De gemeente verwacht, samen met de werkgroep, dat bewoners die eigen initiatieven uitvoeren of activiteiten organiseren, en daarbij gericht/individueel ondersteuning van de gemeente organiseren, meer kunnen bereiken dan in de huidige organisatievorm van een bewonersplatform. Zo ontstaat naar verwachting meer ruimte voor nieuwe ideeën en de concrete uitvoering daarvan. De gemeente hoopt dat de leden van de platforms betrokken zullen blijven, activiteiten zullen blijven organiseren en zich aansluiten om mee te denken over en te werken aan thema’s en projecten.

Vervolg
Tegen eind september start de gemeente met deze nieuwe aanpak, waarover betrokkenen en bewoners verder zullen worden geïnformeerd.

Deel dit bericht met je vrienden!