dinsdag 18 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente Belangen stelt vragen over mogelijke asbestvergunning Nedstaal

7 januari 2013 (door Hans Huisman)

HENDRIK IDO AMBACHT - Uit de brief van het Ambachtse college d.d. 29 oktober 2012 aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid de raadsleden van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht begrepen dat het college geen bezwaar heeft tegen de proef van Nedstaal, om licht asbesthoudend staalschroot te gaan verwerken.

Hoewel het bedrijf Nedstaal zich niet op Ambachts grondgebied bevindt, kan de gemeente toch nadelige gevolgen ondervinden van mogelijke asbestverbranding bij Nedstaal.

Veel inwoners in Alblasserdam staan inmiddels op hun achterste benen bij het horen van dit nieuws (zie http://www.alblasserdam.net/nieuws/2012-12-20-7947-asbestbijeenkomst-afgelast-na-chaos.html)

Naar aanleiding van deze brief zal de lokale partij Gemeente Belangen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 januari a.s. de navolgende vragen aan het college stellen:

1. Asbest is een zwaar beladen woord, waarom heeft het college de Ambachtse gemeenteraad  niet geïnformeerd  vóór verzending van de bovengenoemde brief?
2. Wat zijn de feiten waarop het college de mening baseert dat het om een veilige proefomgeving gaat?
3. De toon van de reactie lijkt erg soft en tamelijk naïef, er wordt van allerlei zaken uitgegaan (b.v. dat het advies van Agentschap NL nog zal wordt verwerkt in de ontwerpbeschikking en dat de reactie volledig is en op een goede wijze in het proces aan de orde zal komen), maar wat ontbreekt is het kernpunt: er had een garantie moeten worden gevraagd dat de Ambachtse inwoners gedurende deze proef geen onaanvaardbaar gezondheidsrisico lopen.
4. Dat een gezondheidsrisico niet denkbeeldig is blijkt o.a. uit het advies van de Inspectie Leefomgeving en Transport d.d. 29-11 j.l. (dus niet meer meegenomen in de reactie van het Ambachtse College) waarin o.a. wordt geconcludeerd: ‘Het hele stuk  (De correspondentie van Nedstaal aan de Inspectie Leefomgeving en Transport)  ademt de sfeer uit dat er nauwelijks risico’s aan verbonden zijn terwijl de proef juist wordt uitgevoerd om na te gaan of er risico’s aan verbonden zijn’.
5. In dit licht lijkt een termijn van maximaal 1 jaar waarin de proeven mogen worden uitgevoerd veel te lang, mocht blijken dat er toch gezondheidsrisico’s zijn dan worden burgers hier veel te lang aan blootgesteld.
6. Bent u het met de fractie eens dat vóór de duurzaamheidsgedachte en het milieuhygiënisch voordeel, de Volksgezondheid voor de inwoners het belangrijkst is?
7. Is er contact geweest met omliggende gemeenten, m.n. Alblasserdam, over de ontwerpbeschikking proef Nedstaal?
8. Is er al duidelijkheid over de manier waarop het bevoegd gezag de voorschriften gaat controleren?
9. Is er al duidelijkheid hoe Hendrik-Ido-Ambacht bij eventuele calamiteiten op de hoogte zal worden gebracht en wat de rol van de gemeente hierin is?

Lees meer over:

asbest gemeente belangen
Deel dit bericht met je vrienden!