zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Resultaten onderzoek landbodem zijtakken de Waal bekend

21 december 2012 (door Hans Huisman)

HENDRIK IDO AMBACHT - De gemeente Ridderkerk heeft, in overleg met de DCMR Milieudienst Rijnmond en waterschap Hollandse Delta, onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de grond van de oevers van de zijtakken. De gemeente heeft hierbij vooral gekeken of er gezondheidsrisico’s voor bewoners zijn ontstaan door de baggerspecie die op de kant is gezet. De conclusie is dat er geen risico is voor de volksgezondheid.

Resultaten van het bodemonderzoek
Uit het bodemonderzoek blijkt dat op een aantal plaatsen verontreiniging is aangetroffen. Het betreft een verontreiniging die niet verder onderzocht hoeft te worden en geen risico’s vormt voor de volksgezondheid.

In twee grondmonsters zijn hogere concentraties verontreiniging aangetroffen met de stoffen koper, lood, zink en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK). Deze verontreinigingen lijken gerelateerd aan puinbijmengingen die in het verleden zijn gebruikt als ophooglagen.

Geen risico volgens de GGD
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft de resultaten van het bodemonderzoek beoordeeld om na te gaan of de aangetroffen verontreiniging in de bodem een risico voor de gezondheid vormt. De GGD concludeert dat de aangetroffen verontreiniging geen indicatie geeft van een situatie die gezondheidsrisico’s oplevert. Tevens geeft de GGD aan dat gewassen uit moestuinen kunnen worden gegeten.

Aanleiding voor dit onderzoek zijn de uitkomsten van het onderzoek van waterschap Hollandse Delta in 2011 naar de kwaliteit van de waterbodem van de zijtakken van de Waal nabij Oostendam (Ridderkerk). Het slib in deze zijtakken is vervuild en mag niet op de oevers worden verspreid. De eigenaren van de percelen aan deze zijtakken onderhouden zelf de sloot, waarbij mogelijk in het verleden baggerslib uit de sloot op de percelen terecht gekomen is.

Hendrik-Ido-Ambacht
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft naar aanleiding van het waterbodemonderzoek van waterschap Hollandse Delta een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de waterbodem in vier zijtakken tussen Dorpsstraat en Jaagpad.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de waterbodem van een aantal zijtakken vervuild is. De GGD concludeert dat de aangetroffen verontreiniging geen indicatie geeft van een situatie die gezondheidsrisico’s oplevert. De betrokken bewoners zijn per brief over deze resultaten geïnformeerd.

Vervolgstappen
Het waterschap gaat eerst de begrenzing van de waterbodemverontreiniging in kaart brengen. Daarna kan een aantal scenario’s worden uitgewerkt om te bepalen wat er met de baggerspecie moet gebeuren. Het waterschap wil voorkomen dat verontreinigde baggerspecie zich weer gaat ophopen in de watergangen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de bodemtelefoon van de Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 010 2468140. Op de websites van de gemeenten Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht en waterschap Hollandse Delta is informatie opgenomen en een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden.

Lees meer over:

onderzoek gezondheid waal
Deel dit bericht met je vrienden!