zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Overheveling aanbod A3Welzijn goed geregeld

19 december 2012

HENDRIK IDO AMBACHT - Het is bijna zover: Begin 2013 nemen MEE Drechtsteden, Vivenz, De Blije Borgh  en stichting Cascade de taken van A3Welzijn over. Af en toe klinkt de vraag: “Is de overheveling van taken wel een goede zaak?” Wethouder Michiel van der Vlies (Maatschappelijke Ondersteuning) kan daar volmondig “ja” op zeggen. Hij maakte deze zomer, namens de gemeente, duidelijke afspraken met A3Welzijn over een soepele overdracht van taken.

 
“We zijn niet over een nacht ijs gegaan. We hebben de problemen bij A3Welzijn dit voorjaar grondig onderzocht, meerdere toekomstscenario’s verkend en gekozen voor het beste scenario. In de afgelopen maanden hebben we de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de overname van producten, activiteiten en personeel vastgelegd. We wilden zeker weten dat onze inwoners in 2013 op hetzelfde aanbod kunnen rekenen en in de toekomst zelfs op meer. Ik ben er zeker van dat onze inwoners daar in de loop van 2013 al de vruchten van zullen plukken.”
 
Betrokkenheid
Belangenorganisaties zoals de ouderenbonden en de Wmo-Adviesraad en andere betrokkenen houden de overheveling van taken door A3Welzijn nauwlettend in de gaten. Van der Vlies: “Dat vind ik alleen maar goed. Het toont aan hoe betrokken zij zijn.” 
 
Afspraken
Over de te leveren diensten en producten worden met MEE (ouderenadvisering en huisbezoek), Vivenz (jongerenwerk), De Blije Borgh (ouderenactiviteiten) en stichting Cascade (exploitatie Dock-03) prestatieafspraken gemaakt. Hierin is vastgelegd dat zij werken conform het huidige beleid voor ondersteuning, welzijn en zorg en dat zij, daar waar nodig, anticiperen op nieuwe beleidsontwikkelingen. De overnemende organisaties zorgen bovendien voor een laagdrempelige toegang tot de zorg, innovatie in het aanbod en samenhang in het totale producten- en dienstenaanbod. Hiervoor zullen ze overleg voeren en afstemmen met de andere voor Hendrik-Ido-Ambacht werkzame organisaties op het terrein van ondersteuning, welzijn en zorg en clienten-belangenorganisaties. 
 
Vooruit kijken
Wethouder van der Vlies vindt het belangrijk om vooruit te kijken: “Natuurlijk was het ook voor de gemeente een teleurstelling, dat A3Welzijn niet in staat bleek om aan onze voorwaarden te voldoen en invulling te geven aan onze doelstellingen. Maar het heeft geen zin een koers door te zetten, die niet tot het gewenste resultaat leidt. We richten onze blik volledig op de toekomst. Samen met onze nieuwe maatschappelijke partners zorgen voor kwalitatief hoogwaardig, op de wensen van onze bevolking afgestemd aanbod op het terrein ondersteuning, welzijn en zorg in Hendrik-Ido-Ambacht.”
Deel dit bericht met je vrienden!