vrijdag 21 januari 2022

Alles over Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht moet extra bezuinigen

31 mei 2012 (door Hans Huisman)

HENDRIK IDO AMBACHT - In 2013 zijn extra bezuinigingen voor Hendrik-Ido-Ambacht onontkoombaar. Onder andere vanwege de aanhoudend slechte woningverkopen moet de gemeente forse maatregelen nemen, die worden verdeeld over de onderdelen bedrijfsvoering, welzijn en groenonderhoud. Daarnaast wordt het tarief voor het rioolrecht kostendekkend gemaakt.

Met deze voorgenomen maatregelen wil het college komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016. Daarnaast wordt in juni pas duidelijk wat de gevolgen zijn van het Lenteakkoord. Globaal is al wel bekend dat die gevolgen groot zijn voor de begrotingen van de gemeenten.

Wethouder Financiën André Flach: “Dit betekent dat wij keuzes moeten maken die merkbaar en pijnlijk zijn voor onze inwoners. Halverwege deze collegeperiode kijken we met deze Kader-nota terug op wat er de afgelopen twee jaar is gerealiseerd. Tegelijkertijd kijkt het college ook vooruit: wat willen en wat kunnen we nog realiseren.

Daarbij vindt het college twee dingen belangrijk. Ten eerste het zoveel mogelijk op peil houden van het voorzieningenniveau in een financieel gezonde gemeente, tegen beperkte lasten. Daarnaast willen we blijven investeren in goede onderwijshuisvesting.”

Maatregelen
De te nemen maatregelen zijn verdeeld over verschillende terreinen. Bovenop de eerder vastgestelde bezuiniging op de organisatie tot ruim € 400.000, komt een aanvullende taakstelling die oploopt tot bijna € 250.000 in 2016. Daarnaast wil het college stapsgewijs op het onderzoeksbudget van de Rekenkamer bezuinigen. De onderdelen groen en welzijn krijgen een taakstelling van ieder € 100.000. De komende periode zullen de plannen hiervoor worden uitgewerkt, in overleg met de betrokken organisaties. Het tarief van het rioolrecht wordt kostendekkend gemaakt, door ook de BTW in het tarief te verwerken.

Voorzieningen in Zwijndrechtse Waard
Eén van de uitgangspunten van dit college is dat zij de voorzieningen voor inwoners, instellingen en ondernemers zo veel mogelijk op peil wil houden. Juist in deze financieel onzekere tijden wil zij hieraan vasthouden. Het college vindt dat dit het beste kan door samen met het college van Zwijndrecht te kijken naar een voorzieningenniveau voor de Zwijndrechtse Waard (Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht). Dit moet leiden tot een hoogwaardig aanbod van voorzieningen voor onze inwoners, tegen lagere kosten.

Investering scholencluster blijft overeind
Het college van B&W is van mening dat alle kinderen in Hendrik-Ido-Ambacht voldoende kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige en verantwoordelijke deelnemers van de maatschappij. Daarom wil zij er alles aan doen om goede onderwijshuisvesting te realiseren, gebaseerd op het Brede School-concept. Om dat  mogelijk te maken wordt er een OZB-verhoging gepland in 2017. André Flach: “Hiermee houden we vast aan onze afspraak uit het collegeprogramma dat verhogingen van de OZB zijn bedoeld om het voorzieningenniveau op peil te houden.”

Deel dit bericht met je vrienden!