woensdag 2 december 2020

Alles over Ambacht

College maakt eerste opzet voor begroting 2011

7 juni 2010

HENDRIK IDO AMBACHT - Het college van B&W heeft de kadernota voor de begroting 2011 gepresenteerd. In haar collegeprogramma sprak zij de ambitie uit te streven naar een sluitende meerjarenbegroting. De kadernota is daarvoor een eerste stap. Hiermee schetst het college de kaders voor een gezond financieel evenwicht. Zij doet dit tegen de achtergrond van een financieel perspectief dat op dit moment een oplopend tekort toont van € 2,1 miljoen in 2010 tot € 3,6 miljoen in 2014. Het college wil de periode tot de begrotingsbehandeling (november) gebruiken om zorgvuldig af te wegen wat de beste maatregelen zijn om de begroting sluitend te krijgen. Uitgangspunt daarbij is dat de zo herkenbare sociale cohesie van de gemeente bewaard blijft, evenals het aantrekkelijke woon- en leefklimaat en dat de maatregelen de kwetsbare groepen zo min mogelijk raken. De raad bespreekt de nota opiniërend op 14 juni en neemt op 1 juli een besluit. 

Achtergronden financieel tekort
Als gevolg van de economische crisis is de verwachting dat de gemeente per 2012 jaarlijks een lagere uitkering ontvangt vanuit de Algemene Uitkering van het Rijk. Dit is mede de oorzaak van het voorziene tekort tot aan 2014. Daarnaast speelt mee dat bij een aanhoudende economische crisis de opbrengsten voor nieuwbouwwijk De Volgerlanden voor Hendrik-Ido-Ambacht fors kunnen tegenvallen. Vanuit het oogpunt van zorgvuldig financieel beheer heeft het college er voor gekozen om alvast een inschatting te maken van de toekomstige Rijksbezuiniging. De uitkomsten van die inschatting zijn meegenomen in het financieel perspectief van de kadernota.

Sluitende begrotingen
Ondanks de Rijksbezuinigingen en tegenvallende opbrengsten uit grondexploitaties wil het college de komende jaren evenwichtige en sluitende begrotingen presenteren. Dit is mogelijk dankzij duidelijke financiële doelstellingen, heroverwegingen en bezuinigingen. Over die laatste twee doet het college nog geen concrete voorstellen. Wel is duidelijk dat zij het proces daar naartoe zorgvuldig wil doorlopen en op alle niveaus een verantwoorde afweging wil maken. In de begroting 2011 kunnen dan de voorstellen worden aangeboden. Al wel concreet is het voorstel om ter dekking van mogelijke tekorten in de komende periode een reserve in te stellen. Het college stelt de gemeenteraad voor om de eenmalige boekwinst van € 1,7 miljoen uit de verkoop van Netwerk toe te voegen aan deze nieuwe Reserve Bestedingsbeperkingen.

Financiële doelstellingen coalitieprogramma
In het coalitieprogramma heeft het college al geformuleerd dat beleid moet voldoen aan een aantal financiële doelstellingen. De belangrijkste daarvan zijn:

- zonder voldoende dekking wordt er geen nieuw beleid gemaakt;
- structurele tekorten worden gedekt met structurele maatregelen;
- incidentele tekorten worden gedekt met incidentele maatregelen;
- waar mogelijk wordt gewerkt volgens het profijtbeginsel: degene die profijt heeft van een dienst of product betaalt ook de kosten.

Heroverwegen en bezuinigen
Bij het heroverwegen van investeringen gebruikt het college drie criteria:

- investeringen die noodzakelijk zijn om als gemeente goed te kunnen functioneren;
- investeringen die maatschappelijk belangrijk zijn;
- investeringen die wenselijk zijn.

Dit is ook de ‘meetlat’ voor nieuwe investeringsvoorstellen. Indien uiteindelijk ook bezuinigingen noodzakelijk blijken, is het uitgangspunt om de zwakkeren in de samenleving en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk te ontzien.

Lees meer over:

begroting b&w
Deel dit bericht met je vrienden!