donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Jonker

5 januari 2010

HENDRIK IDO AMBACHT - "In het afgelopen jaar nam het gemeentebestuur het belangrijke besluit om op de huidige economische crisis niet te reageren met bezuinigingen, maar met intensief investeren in belangrijke voorzieningen, zoals schoolgebouwen, sport en wegen. Hierdoor wordt de economie gestimuleerd en worden belangrijke voorzieningen verbeterd. Hiervoor is 35 miljoen euro uitgetrokken. 
Ook de komende jaren zal het gemeentebestuur direct te maken krijgen met de gevolgen van de economische crisis. De bouw in de Volgerlanden loopt vertraging op en ook zullen -naar verwachting- de rijksbijdragen aan gemeenten fors verminderen.
Vier jaar lang is het gelukt de verhoging van de Onroerend Zaak Belasting op 0% te houden, maar ik vrees dat dit de komende jaren niet is vol te houden. Het klinkt als een winstwaarschuwing en zo bedoel ik het ook.
Natuurlijk kan door het meedeinen op de golven van de crisis het bouwen van veel meer goedkope woningen in de Volgerlanden enig soulaas bieden. Het sterk verminderen van de kwaliteit in deze wijk zou ook nog wat op kunnen leveren, maar dan creëren we wel een groot probleem voor de toekomst en dat doen we dus niet. Zowel Ambacht als Zwijndrecht willen niet tornen aan de afgesproken hoge kwaliteit van de woningen en openbare ruimten. Die hoge kwaliteit blijft uitgangspunt. De realisatie van het centrum van de Volgerlanden is in volle gang en ik weet zeker, dat het Sophiapark, de Sophiasporthal, de winkels, fraaie woningen, de hoogwaardige voorzieningen en het prachtige natuurstenen plein een fantastische compositie zullen vormen.
De kunst in de Volgerlanden is aan herijking toe. Het scenario voor beeldende kunst loopt dit jaar af. Omdat de artistieke uitgangspunten behouden zullen blijven heeft de projectgroep Kunst in De Volgerlanden ingezet op een verrijking, die bijdraagt aan de onderlinge samenhang tussen de kunstprojecten. Als u strakjes vertrekt, zult u worden verrast met een boekje.  

De hoge kwaliteit in de Volgerlanden wordt mede mogelijk gemaakt en gegarandeerd door de gemeente Zwijndrecht. Dit betekent dat de gemeente Zwijndrecht zich bereid heeft verklaard zo nodig fors te investeren in Hendrik-Ido-Ambacht. Ik prijs het gemeentebestuur van Zwijndrecht hiervoor, omdat daarvoor bestuurlijke moed nodig is. Natuurlijk kent ook Hendrik-Ido-Ambacht zijn verantwoordelijkheden en zal die dan ook niet uit de weg gaan.
De samenwerking met Zwijndrecht heeft een nieuwe dimensie gekregen. De mogelijkheden van samenwerking worden onderzocht op het gebied van een aantal voorzieningen, zoals één nieuw zwembad, één gezamenlijk cultuurbeleid, waardoor onder andere de mogelijkheden van Cascade worden uitgebreid en verdiept, en één nieuwe school voor praktijkonderwijs. Hierbij staat het belang van onze inwoners centraal. Als beide gemeentebesturen sámen betere voorzieningen kunnen bieden, dan worden onze inwoners tekort gedaan als ‘ieder voor zich’ belangrijker wordt gevonden dan samenwerking.

De brandweer Zwijndrechtse Waard is met ingang van 1 januari j.l. een feit. Natuurlijk moet er nog een aantal zaken geregeld worden -zo gaat dat altijd bij organisatiewijzigingen- maar de brandweer Zwijndrechtse Waard staat klaar voor onze inwoners. Het opgaan van de Ambachtse en Zwijndrechtse brandweer in één brandweer is een organisch proces geweest van enkele jaren. Hierdoor is van een gedwongen fusie geen sprake geweest.
Ik ben trots op ònze brandweermensen, die goed opgeleid en uitstekend geoefend zware klussen op het gebied van onze veiligheid aankunnen.  

De samenwerking in Drechtstedenverband wordt met deze initiatieven versterkt en verbeterd. Immers, door gezamenlijk in te zetten op kwaliteitsverbetering levert dit grote voordelen voor onze inwoners op.
Ik wil nog eens benadrukken, dat zowel de samenwerking in Drechtstedenverband als die met de gemeente Zwijndrecht geen doel heeft tot gemeentelijke herindeling. Enkele jaren geleden is in onze regio afgesproken, dat de zes Drechtsteden-gemeenten willen samenwerken in één netwerkstad, waarbij aan de zelfstandigheid van de aangesloten gemeenten niet zal worden getornd.

Tegenwoordig vinden zelfs gezagsdragers het moeilijk om gezag uit te oefenen. Hedendaagse burgers laten zich niet meer de wet voorschrijven door kleine en grote autoriteiten.
Op zichzelf is die mondige houding prima, maar een samenleving functioneert nu eenmaal niet zonder een minimum aan gezag. Alle westerse landen worstelen met een gezagsprobleem.
Ouders worden verweten, dat ze hun kinderen niet meer opvoeden, het gezag van leraren wordt aangetast door vrijgevochten kinderen en veeleisende ouders, die openlijk leraren bekritiseren. Ze noemen een leraar een stommeling of idioot waar hun kinderen bijstaan.
Politieagenten worden midden op straat uitgescholden als ze een bekeuring aan het schrijven zijn. Hulpverleners worden belaagd of met stenen bekogeld. Ook het vertrouwen in politici en andere publieke gezagsdragers staat onder grote druk.
In de media wordt het woord gezag vaak in negatieve context gebruikt. Gezagsdragers moeten immers ‘ontmaskerd’ worden, omdat zij alleen maar hun eigen belang dienen en zakkenvullers zijn(….).
Wat vergeten wordt, is dat van het verbeteren van de wereld weinig terecht komt als autoriteiten -de mensen die zijn afgevaardigd om leiding te geven- stelselmatig met wantrouwen en cynisme worden bejegend.
Als kinderen niet meer door hun ouders of hun omgeving worden gecorrigeerd dan heeft de samenleving ze niet meer onder controle en krijgt de politie of jeugdzorg de schuld als ze de beest uithangen. Jongerenwerkers, ambtenaren, politie, onze wethouder en ook ikzelf besteden veel tijd aan een kleine groep jongeren, die zich volstrekt misdragen, zonder enig besef van of respect voor gezag. Thuis niet en op straat niet. En als je dan even niet oplet krijgen politie, jongerenwerkers en jeugdzorg de schuld.

Gezag is geen simpele zaak en moet tegenwoordig verdiend worden. Maar als iets verdiend moet worden staat het per definitie ter discussie. Toch kan een leider nooit gezaghebbend zijn als er in de samenleving geen gevoel voor gezag bestaat. Volgens mij begint de oplossing voor de gezagscrisis in het dagelijks leven en dan met name in het gezin. Als mensen leren omgaan met gezag in hun eigen omgeving, gaan ze ook weer anders naar politici, gezagsdragers en hulpverleners kijken.

Verbijsterd heb ik kennis genomen van een complete vechtpartij na een eenzijdig dodelijk ongeval nabij het Noordeinde. Familieleden van het slachtoffer bedreigden onze eigen brandweermensen, ambulancepersoneel en politieagenten met de dood. Eén van onze brandweermensen werd zelfs geslagen. Met mobieltjes werden nog meer familieleden en vrienden opgeroepen aan de vechtpartij mee te doen. De politie moest met zeventien auto’s uitrukken, drie politiehonden inzetten en pepperspray gebruiken om de orde te herstellen.
Ik heb de Minister van Binnenlandse Zaken van dit incident in kennis gesteld en verzocht om de regelgeving op dit punt aan te passen, zodat in dit soort gevallen hulpverleners niet eerst aangifte behoeven te doen, maar dat het bedreigen en hinderen van hulpverleners per definitie strafbaar is en zwaar gestraft wordt.
Ik vind het absoluut onjuist, dat in deze tijd, waarin gezag en veiligheid onder grote druk staan, fors op de politie wordt bezuinigd. In onze regio betekent dit, dat van de ongeveer 1.300 politiefunctionarissen er 80 weg moeten. De veronderstelling dat dit niet ten koste zal gaan van ‘blauw op straat’, gaat er bij mij niet in. Ik zal in ieder geval er op toezien, dat de toch al zwaar belaste politieagenten in onze gemeente het nog niet méér voor hun kiezen krijgen.

Op 3 maart a.s. zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan weer uw eigen gemeenteraad kiezen. De democratie werkt pas echt goed bij een grote opkomst. Ik roep een ieder dan ook op gebruik te maken van één van de meest fundamenteel democratische rechten: het kiezen van volksvertegenwoordigers in het gemeentebestuur.

De afgelopen vier jaren zijn er veel belangrijke besluiten genomen. U merkt dat ook in de gemeente. Wegen worden verbeterd, sportvoorzieningen opgeknapt en er wordt veel gebouwd. Dit leidt soms tot wat overlast, maar besef, dat het leidt tot nog betere voorzieningen. De afbraak en herbouw van de wijk Oostendam heeft tot veel overlast geleid, maar het is een prachtige wijk geworden. Ook de uitstraling van deze nieuwe wijk toont aan, dat onverschrokken vasthouden aan kwaliteit een groot positief effect heeft voor het welzijn van onze inwoners. 

Zo’n twee keer per jaar nodigt het college alle nieuwe inwoners uit voor een kennismaking. Zij voelen zich welkom en zijn zeer positief over de sfeer in de gemeente en de wijze waarop er met elkaar omgegaan wordt. Dat is dus een compliment aan al onze inwoners die beseffen, dat een samenleving niet vanzelf functioneert, maar dat je er wat voor moet doen.
Onlangs heb ik aan mevrouw Toet Kampers de Erepenning van de gemeente mogen uitreiken voor het vele vrijwilligerswerk, dat zij de afgelopen decennia voor de gemeenschap heeft verricht. Zij is één van de vele honderden vrijwilligers, die onze gemeente rijk is en rijk maakt.
In de Toekomstvisie 2040 van de gemeente wordt voorgesteld om jonge mensen na hun studie eerst een maatschappelijke stage te laten volgen om te leren verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Zij ervaren dan hoe de samenleving functioneert en voelen meer betrokkenheid. Ik roep op om met de invoering van de ‘Toet Kampers-stage’ niet te wachten, maar spoedig hiervoor initiatieven te ontwikkelen. Natuurlijk kan er gewacht worden op een landelijk initiatief, maar laten we op dit belangrijke onderwerp eens ‘gidsgemeente’ zijn.
Ik wacht met belangstelling de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen af.

Namens het gemeentebestuur wens ik U en de Uwen een geweldig 2010 toe. Help mee, de gemeenschap waar u deel van uitmaakt met initiatief en betrokkenheid te laten functioneren. Dan blijft Ambacht dié hechte gemeenschap, waar veel bestaande inwoners gewend aan zijn geraakt en nieuwe inwoners positieve ervaringen opdoen.
Ook wens ik u in uw persoonlijk leven veel gezondheid en geluk toe in het vertrouwen dat onze Schepper u daarbij zal bijstaan."

Lees meer over:

nieuwjaarstoespraak nieuwjaar
Deel dit bericht met je vrienden!