woensdag 26 januari 2022

Alles over Ambacht

Verscherping maatregelen jeugdzorg

8 juli 2009

HENDRIK IDO AMBACHT - De provincie Zuid-Holland scherpt het jeugdzorgbeleid aan. Gedeputeerde Staten streven ernaar dat eind 2010 kinderen binnen 7 weken de jeugdzorg krijgen die ze nodig hebben. Hiermee vraagt de provincie meer van de jeugdzorg dan landelijk is afgesproken. Op basis van landelijke afspraken is een wachttijd van 9 weken acceptabel. Dit staat in het Uitvoeringsprogramma Jeugd 2010.

Ook gaat de provincie de nazorg voor cliënten die de jeugdzorg verlaten verbeteren. In de regio's Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Midden-Holland worden pilots gestart waarbij jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg goed worden geholpen bij toeleiding naar school of werk, zoeken van huisvesting en het eventueel krijgen van hulp. Met het verbeteren van de uitstroom wordt ruimte gecreëerd in de jeugdzorg. Dit is gunstig voor het terugdringen van de wachtlijsten. Ook met het aanbieden van digitale hulpverlening gaat de provincie de doorstroming in de jeugdzorg verbeteren. Een andere nieuwe maatregel ter bevordering van de doorstroom is het maximeren van de behandelduur in de jeugdzorg. Dit wordt nu onderzocht en zal in 2011 worden ingevoerd.
In de begroting van het Uitvoeringsprogramma Jeugd 2010 is opgenomen dat de provincie in 2010 € 139 miljoen in de jeugdzorg steekt. Hiervan is € 116 miljoen een uitkering van het rijk en
€ 23 miljoen provinciaal geld.

Jeugdzorgplus
Per 2013 wordt de provincie verantwoordelijk voor Jeugdzorgplus (voorheen gesloten jeugdzorg). Nu nog valt dit onder de verantwoordelijkheid van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Om er voor te zorgen dat er straks voldoende plekken zijn voor alle jongeren die deze zorg nodig hebben maakt de provincie afspraken met De Hoenderloo Groep. Inzet is om 166 Jeugdzorgplus plaatsen naar Zuid-Holland te halen. De provincie maakt deze afspraken samen met het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam.
Ook is de provincie nauw betrokken bij de nieuwe Jeugdzorgplus plaatsen die dit jaar in Maassluis moeten komen. Jongerenhuis Harreveld wil eerst 48 tijdelijke plaatsen realiseren en na de geplande nieuwbouw moeten er in 2012 ongeveer 120 plaatsen zijn waarvan 72 Jeugdzorgplus.

Kindermishandeling
Al vanaf 2004 zijn er bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van de provincie geen wachtlijsten. De provincie vindt het namelijk onverantwoord als een melding van (een vermoeden van) kindermishandeling niet direct wordt opgepakt. Het AMK moet daarom voldoende geld en menskracht hebben om adequaat te reageren op het almaar stijgende aantal meldingen. Dit jaar zal het AMK naar verwachting 1.000 extra onderzoeken naar kindermishandeling moeten verrichten. Om dit te kunnen bekostigen heeft de provincie bij de Voorjaarsnota € 1,5 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Lees meer over:

jeugdzorg
Deel dit bericht met je vrienden!