In een jaar een rondje wereld : Over de Put-in van een oorlog, een segerijke ridder én een visionair college in Ambacht…..

26 januari 2023 • 17:05 door Willem Schneider
In een jaar een rondje wereld : Over de Put-in van een oorlog, een segerijke ridder én  een visionair college in Ambacht…..

“Over politici, bestuurders, opiniemakers, dominees, journalisten en organisten valt niet te twisten.” Een uitspraak die bij me opkwam, toen ik belangrijke gebeurtenissen van 2022 en begin 2023 nog eens de revue liet passeren.

Put-in voor de MAD
De personen die ik noemde, geven hun blik over de werkelijkheid vanuit hun bubbel. Vanuit hun normatieve kaders ventileren ze een visie en maken ze bepaalde (persoonlijke) keuzes. En soms zijn bestuurders echt van het padje: het bizarre voorbeeld is de zinloze специальную военную операцию (of speciale militaire operatie) van Putin tegen Oekraïne. Het is inderdaad speciaal, omdat de Russische dictator de bevolking via een uitputtingsslag en aanslagen op flats, elektriciteitscentrales en andere vitale installaties op de knieën probeert te krijgen. Waarom? Wel, de in-put die Put-in voor deze война (oorlog) heeft, is dat Oekraïne als land en natie vanuit het verleden gezien geen bestaansrecht heeft, omdat het Russische rijk (en zijn voorloper het Kievse Rijk) eigenlijk daar begonnen zou zijn. Anders gezegd: Rusland zou het ‘moederland’ van de Oekraïne zijn. Onbegrijpelijk dat Russische politici, bestuurders en geestelijken zich zo verlagen door een zogenaamde “patriottische oorlog” te voeren die leidt tot zoveel bloedvergieten.

Bloedige geschiedenis
De Oekraïners zijn inmiddels wel gewend om hun onafhankelijkheid te bevechten tegen de Duitsers, de Polen én de Russen. Eind 19e eeuw werden in het westen van land de eerste Oekraïense politieke partijen opgericht, waarvan er een aantal vocht voor een onafhankelijke staat. Een echte onafhankelijkheid had Oekraïne in de periode 1918-1922 om daarna te worden opgeslokt door de oostelijke buurman, de Sovjet-Unie. Poetin en zijn militairen (met ouderwetse militair-tactische operaties uit de Eerste Wereldoorlog) komen hopelijk snel bij zinnen. Misschien zijn de militair-industriële complexen en de wapenindustrieën een soort van winnaar bij dit soort dreigingen….. En hopelijk houden ze op met hun zinloze dreigingen met kernwapens: een (nucleaire) oorlog kent alleen maar verliezen (vooral van gewone burgers). Dit is gewoon in militaire termen: MAD, ofwel: Mutual Assured Destruction (wederzijds gegarandeerde vernietiging)…. 

 Kernproef

Oekraïners in Ambacht
De oorlog in Oekraïne heeft zijn weerslag op ons levenspatroon (hoge inflatie, hoge prijzen, hogere lonen, hoge energieprijzen) en leidt ook bijvoorbeeld tot bij de opvang van de vele Oekraïners die naar ons land komen. Landelijke en lokale bestuurders doen hun best om deze mensen een goed onderkomen te geven, naast de vele asielzoekers die ons land nog kent. In Ambacht worden de Oekraïners op een boot opgevangen. En de vele Nederlanders (dus ook Ambachters) hebben daarover wel een mening. Kijk maar naar bijvoorbeeld de reacties op Facebook van Ambacht.net. Dan overheersen vaak (helaas) de negatieve reacties: men voelt zich achtergesteld of de Oekraïners of asielzoekers worden voorgetrokken boven starters, etc. Emoties, soms in een weinig verheffende taal verwoord, komen dan boven en een aantal politici speelt daar vervolgens op in. Maar gelukkig lees je ook positieve reacties!

Aankomst nieuwe boot voor Oekraïners 

Orgelridder Gertjan Segers
Een belangrijk gebeurtenis is natuurlijk het vertrek van de leider van de ChristenUnie Gertjan Segers. Een mooi gekozen moment: je vertrekt op je hoogtepunt van je politieke carrière. Wat wil je nog meer als politicoloog uit Leiden dan fractievoorzitter worden van een kleine politieke partij, die vaak de holder of the balance van de regeringscoalitie is? Ik mocht zo’n acht jaar met Gertjan optrekken als collega beleidsmedewerker bij de Kamerfractie van ChristenUnie. En dan kan je alleen maar het beeld bevestigen dat Gertjan een integer persoon is, die meelevend is, zoals vele opiniemakers en journalisten hem hebben beoordeeld! En als politiek “organist” gebruikte hij vele ‘Bijbelse’ registerknoppen tijdens het spelen op het theaterorgel, dat Tweede Kamer heet. Nu gaat hij als protestantse monnik in zijn tuinhuis of Datsja mediteren en zijn politieke memories schrijven… Een ministerschap of staatssecretaris (zoals onze vroegere collega van de CU-Kamerfractie, Paul Blokhuis) of opvolger van Piet Adema zit er blijkbaar niet in. Hoe het ook zij, als dank voor zijn inspanningen werd hij tot Ridder gepromoveerd! 

24 januari 2023 Laatste dag in de Tweede Kamer: 
"Het zit erop. Dit was het."

ChristenUnie middenpartij
Opmerkelijk is dat wel, dat ondanks de Bijbelvaste Gertjan, de ChristenUnie, een bestuurderspartij is geworden. Op ethisch gebied is (geleidelijk) duidelijk een bocht gemaakt als het bijvoorbeeld gaat om het actief zijn van praktiserende homo’s binnen de partij. Vroeger mochten ze niet actief zijn, nu is zelfs een kandidaat voor de Senaatsfractie praktiserend homo. Ik ben toch benieuwd wat de verschuiving betekent voor de toekomstige samenwerkingsverbanden op lokaal niveau met de SGP. De SGP is hier duidelijk over, ook lokaal in Ambacht. Maar ik ben ook benieuwd hoe de lokale afdeling van de ChristenUnie denkt over de ethische verschuiving van haar landelijke partij. Nog interessanter is de opvatting van het smaldeel van de CU-raadsleden binnen de SGP-CU fractie: kiezen ze voor de landelijke opvatting van de ChristenUnie, dan schept dat afstand richting de lokale SGP. Kiezen ze voor het traditionele SGP-standpunt, dan schept dat afstand richting de landelijke ChristenUnie. Maar: zullen we hun standpunt ooit te weten komen? Ik vraag het me af, temeer omdat de jaarlijkse ledenvergadering in 2022 vanwege gebrek aan belangstelling van de leden werd afgeblazen….  Dat vind ik eigenlijk heel triest!

Segers tijdens zijn laatste bijeenkomst als kamerlid in Dordrecht 

Werkprogramma: RO-projecten in 2024/25
Inmiddels ben ik beland bij de lokale politiek, dichtbij huis en altijd interessant. Ook daar zie je interessante ontwikkelingen. Niet zozeer om wat er gebeurt, maar om wat er juist niet gebeurt of nog staat te gebeuren.

 En wat het laatste betreft: als je het nieuwe collegewerkprogramma leest, staat veel onderzoek op stapel. Vooral veel visies (en onderzoeken)! Ik doe maar een greep:

1.       In de eerste helft 2023 (mits voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is) stelt het college een “integrale beleidsvisie op wonen en zorg” voor ouderen inclusief natuurlijk een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Vanzelfsprekend worden hierbij de lokaal actieve woningcorporaties betrokken, evenals aanbieders van woonvormen voor ouderen en maatschappelijke organisaties die ondersteuning en hulp bieden aan ouderen.” Een prachtige volzin! Mooi toch, met zoveel participatie…? Misschien komt er ook nog wel visie over Beschermd Wonen, nu er een wetswijziging op stapel staat. 

2.       In de tweede helft van 2023 komt er een ‘Visie op het Baxhuis.’ Dat gebeurt natuurlijk ook via participatie van…. Hi5Ambacht, De Sociale Basis/jongerenwerk. Doel? “Het realiseren van een Huiskamer voor de Jeugd, waar jonge kinderen en jongeren een leuke en veilige plek hebben waar zij kunnen spelen, meedoen aan activiteiten, elkaar kunnen ontmoeten en terechtkunnen voor vragen.” Ook weer een prachtige volzin! Fantastisch toch?

3.       In de tweede helft van dit jaar komt een Sportvisie van de collegetafel. Deze visie ontstaat natuurlijk ook in samenspraak met partners. Dit zijn dan: Hi5Ambacht, de sportverenigingen, Stichting Cascade en Sportfondsen en andere maatschappelijke partners. En welke functie heeft deze sportvisie dan? “Borging van de functie van breedtesport in Ambacht, het stimuleren van sportdeelname/deelname aan beweegactiviteiten, het bevorderen van een gezonde leefstijl en het vergroten van sociale binding.” Dit is een interessante formulering en een uitdaging om als Rekenkamer over een paar jaar het effect te meten… 

Voetbalveld in het Sportpark 

Naast de gebruikelijke visies, zijn er natuurlijk ook de “onderzoeken’ of het opstellen van “beleidsnotities”. Ook hier doe ik een greep:

1.       Tweede helft 2023: Een beleidsnotitie, waarin de herijkte kaders voor de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) zijn geformuleerd

2.       Eind 2023: onderzoeken of flexwonen een tijdelijke en mogelijke oplossing kan bieden voor de woningnood en voor welke doelgroepen deze woningen beschikbaar komen.

Opvallend vind ik dat de onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en verkeer pas in de tweede helft van deze raadsperiode aan de orde komen. Opvallend, omdat er bijvoorbeeld veel klachten zijn over de inrichting van (doorgaande) wegen en geluidsoverlast.

Ook hier komen vanzelfsprekend weer wat onderzoeken om de hoek kijken. Een paar voorbeelden:  
1.       2024: Onderzoeken of de gemeente binnen de lopende openbaarvervoersconcessie verbeteringen kunnen doorvoeren. Het gaat om een vervoerovereenkomst waarin “input van Ambacht ervoor zorgt dat de bereikbaarheid voor alle inwoners, ook van nieuwe gebieden, gewaarborgd is i.s.m. de regio, provincie en Qbuzz.” Doel? Het ontsluiten van nieuwe woongebieden met openbaar vervoer, waardoor de bereikbaarheid van heel Ambacht gewaarborgd blijft.

Blijkbaar was het eerst bouwen, bouwen, bouwen en toen: o ja, de bewoners van deze woningen hebben ook nog goede ontsluitingsverbindingen en een goed OV nodig….. Inmiddels wordt er echter gebouwd (aan de Noordoevers ondanks het advies van minister De Jonge), maar voor de verkeersbewegingen moeten ook goede voorzieningen aanwezig zijn. Volgens De Jonge moeten we overigens locaties niet (meer) voor bebouwing benutten waar in de toekomst ruimte nodig is voor waterberging, rivierafvoer en toekomstige dijkversterkingen.

2.       Tweede helft 2025: Onderzoek naar beperking geluidsoverlast bij de A16
3.       2025: Onderzoeken of het mogelijk is om de brug over de Noord tijdens de ochtend- en avondspits gesloten te houden voor (plezier)vaart.
4.       2025: Parkeerdruk bedrijfsbussen. Binnen de kaders van onze parkeernota komt een onderzoek naar de vraag of de parkeerdruk die wordt veroorzaakt door (steeds groter wordende) bedrijfsbussen kan worden aangepakt. Het doel is het creëren van heldere spelregels voor het parkeren van bedrijfsbussen.

Geduldig wachten voor de Alblasserdamse burg

Knuffelonderwerpen
En hoe staat dan met “troetelonderwerpen” van de partijen Realistisch Ambacht, VVD, D66, PvdA en Gemeentebelangen zoals het binnenbad open op zondag en meer evenementen op zondag? Ja, dat was wel even zoeken in het collegewerkprogramma. De informatie over het binnenbad vond ik voor de lezer gedateerd en nog vlak geformuleerd. Er staat namelijk:

“We gaan in gesprek met de exploitant van het zwembad over wederzijdse wensen en vragen rond de exploitatie, consumentenprijzen en openingstijden. Het gaat over de evaluatie van de bestaande afspraken met Sportfondsen over exploitatie, consumentenprijzen en openingstijden. De uitkomst moet dan zijn: een besluit tot aanpassing of herbevestiging van afspraken in de eerder gemaakte overeenkomsten.”
Met andere woorden: een herbevestiging van afspraken (dus dichthouden van het binnenbad) blijft mogelijk. Daarom begrijp ik niet dat D66, een van de felste voorstanders van opening op zondag, “alle vertrouwen in het onderhandelingsproces heeft.”

Als deadline wordt de tweede helft van 2022 genoemd, maar “het gesprek met Sportfondsen loopt op dit moment, heeft waarschijnlijk een doorlopend karakter.” Inderdaad, ook dat is een profetische, visionaire opvatting…..

Twistend verkwisten?
Nee, over politieke organisten valt niet te twisten, ook niet over lokale bestuurders als ze hun politieke krediet met hun beleid tenminste niet verkwisten…. Daarom zal ik dit collegewerkprogramma maar niet vergelijken met de ‘Toekomstvisie 2040, Gewoon Buitengewoon’….. Of misschien was de Toekomstvisie gewoon te utopisch of te futuristisch... 

Toekomstvisie 2040

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.