Van campagne naar champagne!

29 december 2009 door Willem Schneider
Zo rond de jaarwisseling 2009/2010 kijken politici terug en vooral ook vooruit. Zeker als in maart 2010 nieuwe gemeenteraadsverkiezingen er aankomen. Dan je verwacht toch eigenlijk dat je nu als kiezer al wordt bestookt met allerlei propagandamateriaal. En als je als Ambachtse kiezer nog geen keuze hebt gemaakt, wil je de websites van de plaatselijke politieke partijen bezien om te kijken wat zij te bieden hebben.
 
Wie doet er mee?
De eerste vraag is natuurlijk wie doen er eigenlijk mee? Het antwoord kan kort zijn: het zijn dezelfde partijen als vier jaar geleden: CDA, ChristenUnie/SGP, Gemeentebelangen, PvdA, VVD. Met als “nieuwkomer” D66. Deze “upside-down” partij is onder leiding van moraalridder Pecholt weer terug van weggeweest.
 
D66: Oude wijn in nieuwe zakken
In ’t Ambacht doet daarom D66 ook weer mee, waarbij oude en vertrouwde gezichten weer van stal zijn gehaald. D66 staat voor een seculiere benadering van de politiek, zodat de christelijke partijen niet zo veel te vrezen hebben deze nieuwkomer. Dat geldt meer voor de VVD en de PvdA.
 
Van Gemeentebelangen naar VVD
 Over de VVD gesproken, ik weet dat deze partij altijd een vernieuwingsdrang heeft gehad. De laatste jaren hanteerde ze de “Bolkesteinmethode”: door gebrek aan een echte oppositie speelden de VVD-vrienden voor oppositie om zo een impuls te geven aan het dualisme. Ik denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van het Jeugdspeelpark. Sinds jaren keert de VVD zich als enige partij in de raad tegen een uitbreiding van het Jeugdspeelpark. Waarschijnlijk wordt deze profileringdrang geïnspireerd door de projectwethouder Volgerlanden, die toevallig ook lid is van de VVD. Anderzijds was het toch een voormalige VVD-wethouder (die van Welzijn) die zo aan het einde van de vorige eeuw één of meerdere bestuurdersleden van het Jeugdspeelpark mondeling tijdens een informele setting compensatie “toezegde”. Ze deed dat waarschijnlijk een toegeeflijke bui en blijkbaar zonder toestemming van het hele college. Wat was namelijk het geval? Het Jeugdspeelpark moest destijds een gedeelte van haar grond afstaan aan de gemeente voor de bouw van een kinderopvang. En terecht vroeg het bestuur om een vorm van compensatie.
 
Mij staat nog bij dat Gemeentebelangen –samen met de SGP overigens- een belangrijke rol speelde. De twee dames (Annemarie en Marjet) van de fractie van Gemeentebelangen waren destijds fervente voorstanders van een modern jeugdspeelpark en voor uitbreiding in de richting van de Volgerlanden.
Marjet verdween helaas uit de burelen van de fractie van Gemeentebelangen. Annemarie kwam echter op een spectaculaire manier terug. Als een ambitieuze politieke koorddanser sprong ze van het ene koord op het andere. Vlak na de verkiezingen van 2006 had ze het wel gezien bij Gemeentebelangen. Vervolgens startte ze een eigen fractie: Lijst Burger (een voor de kiezer aansprekende naam overigens). De voorzitter van deze Lijst wist natuurlijk ook wel dat afsplitsingen door de kiezers niet worden gewaardeerd en meestal dus niet terugkomen bij de volgende verkiezingen. Tsja, dan verzin je een politieke list en wordt je gewoon lid van de …. VVD! Af en toe voer je namens elkaar (Lijst Burger en VVD) het woord. Je collega’s en de pers raken tijdens deze gewenningsperiode bekend met de volgende periode: Annemarie als lid van de VVD-fractie! De volgende sprong is natuurlijk wethouder, Maar dat is voor later.
 
Een politiek ervaren nieuw fractielid is winst voor de VVD (opnieuw na lange tijd weer een vrouw in de fractie). Het is ook verlies voor het Jeugdspeelpark. U raadt het al: als beoogd fractielid van de VVD moest de voorzitter van de Lijst Burger ook een list verzinnen (een tactische terugtocht) om het standpunt van Gemeentebelangen, dat ze destijds uitdroeg, om te buigen in het VVD-standpunt. 
 
Daarom vond ik het reuze interessant waarom de fractievoorzitter van de VVD tijdens de Algemene Beschouwingen in november 2009 de voorzitter van de Lijst Burger tot twee keer (!) vroeg of zij het standpunt van Gemeentebelangen, dat van de Lijst Burger of dat van de VVD verwoordde. Ik weet niet of beide voorzitters deze acte vooruit met elkaar hadden afgesproken, maar uit het antwoord van de voorzitter van Lijst Burger bleek dat ze daarover goed had over nagedacht!
 
Los van de Lijst Burger, bespeur ik de afgelopen vier jaar toch een soort symbiose tussen de VVD en Gemeentebelangen. De laatste is het als het ware een kweekijver geweest voor de VVD: er zijn meer personen die het bij GB hadden gezien en naar de VVD overstapten! Op zich leuk voor een nader onderzoek!
 
CDA: communicatieve christenen
Dan het CDA. Een vorige wethouder van het CDA zei dat de C van het CDA eigenlijk “communicatie” betekende. Enerzijds heeft hij gelijk: het CDA is reeds na de vakantie begonnen met het plaatsen van propagandamateriaal in een huis-aan-huisblad. Over de inhoud van dit materiaal moet als je buitenstaander natuurlijk kritisch zijn. Maar: het CDA laat de kiezer in een vroegtijdig stadium weten, dat ze bestaat!
Anderzijds heeft de vroegere wethouder geen gelijk: de CDA-fractievoorzitter haalde zijn natuurlijke tegenspeler (ChristenUnie/SGP) rechts in tijdens de algemene beschouwingen eind november 2009. Aan het einde van zijn tekst stond hij stil bij een Bijbelgedeelte over het Herderschap. Hij had zelfs een “toepassing” van dit gedeelte in de richting van het college! Dat miste ik wel bij de ChristenUnie/SGP.
 
CU: Unie met CDA of SGP?
Het CDA en de CU hebben één letter gemeenschappelijk: de C, dat staat voor Christen. Of beide partijen over zo’n 10-15 jaar  landelijk één partij zullen zijn, weet ik niet. Dat sluit ik niet uit, zeker als de CU samen met het CDA regeringspartij blijft. Geschilpunten tussen beide partijen zullen dan in de loop der tijd slijten. Gelet op de bestuurlijke instelling (boven de ideologische benadering) van de CU groeien beide partijen naar elkaar toe.
 
 Vooralsnog opereren CDA en CU lokaal op een andere leest: het CDA is zelfstandig en al vele jaren collegepartij. De CU opereert (evenals haar voorgangers RPF en GPV) samen met de SGP. Voor veel twijfelende kiezers tussen CDA en CU is dat een brug te ver. De reden is dat de CU geen eigen gezicht heeft (wethouder, fractievoorzitter) en te veel een bijwagen van de SGP zou zijn. Daarom ben ik benieuwd op welke wijze deze groep twijfelende kiezers over de streep kunnen worden getrokken. Om dit vooroordeel aan de kaak te stellen, heb ik even een andere volgorde gehanteerd dan de gebruikelijke (ChristenUnie/SGP).
 
PvdA: tijd voor het college
Ik zou bijna de PvdA vergeten! De fractie voerde de laatste jaren een constructieve oppositie, zo zelfs dat bij het CDA de vraag steeds ontstaat: waarom voeren jullie geen harde oppositie?
Het antwoord ligt natuurlijk voor de hand: deze fractie is haar plaats in het dualisme als oppositiepartij zat en wil nu graag in het college komen!
 
Strijdpunten
Na in vogelvlucht de partijen te hebben besproken, is de volgende vraag: welke (potentiële) strijdpunten zijn in de verkiezingscampagne? Ik noem er drie, al dan niet in samenhang met elkaar.
 
Zwijndrechtse Waard
Wel: het college heeft één bedacht. De collegeleden wisten natuurlijk dat er niet veel verschillen tussen de partijen zijn. Zo bedachten zij een list: we gaan voorstellen om de samenwerking tussen Zwijndrecht en H.I. Ambacht intensiveren. Dan is er altijd wel een partij die hier tegen zal ageren. En ja wel: niet Gemeentebelangen (dat zou je toch verwachten als lokale groepering), maar de SGP/ChristenUnie, gevolgd door het CDA, hebben daar zo hun (grote) bedenkingen tegen. In een huis-aan-huisblad worden deze politici “dorpspolitici” genoemd, die oeroude stapelrecht ineens opnieuw zouden moeten invoeren. Ze zouden de meerwaarde van samenwerking niet zien. Eigenlijk vind ik dit een humoristische opmerking, waarin veel waarheid in zit: volgens de gemeentewet behoort het gemeentebestuur zich allereerst met de huishouding van de gemeente bezig te houden (art. 108). En samenwerking is volgens de gemeentewet ook mogelijk. Bijv. in de zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen. 
 Waarschijnlijk woont deze Kronkelaar niet in het zogenaamde Hendrik Idiote Ambacht...... Bovendien worden de gemeenteraad gekozen door de Ambachtse en niet door de Zwijndrechtse kiezers. Deze raad legt ook verantwoording af aan de  Ambachtse kiezers.
Verder heeft de gemeenteraad wel degelijk oog voor samenwerking: op het niveau van de Drechtsteden de gemeente H.I. Ambacht zelfs een “voortrekkersfunctie” vervuld (zie coalitieprogramma).
Overigens: interessant is welke uitleg de lijsttrekkers van SGP/CU en CDA aan de opstelling van hun fractie zullen geven in de campagne omdat deze lijstrekkers toevallig ook wethouders in het Ambachtse college zijn, die graag "verkering"  met Zwijndrecht willen.
 
Zwembad
Een tweede strijdpunt hangt met de vorige samen: al jaren wordt gesproken over een nieuw zwembad en/of uitbreiding van het theater Cascade. In dat opzicht valt voor de Ambachters iets te kiezen: SGP/ChristenUnie wil modernisering/uitbreiding op de huidige locatie, CDA wil een nieuwe zwembad ergens in de Zwijndrechtse Waard (behoeft dus niet op Ambachts grondgebied te zijn, mogelijk ergens tussen Zwijndrecht en Ambacht in).
 
Locatie kerkgebouw
Een derde (potentieel) strijdpunt is de nieuwe locatie van de Petrakerk. Het gebeurt zelden dat de locatie van een kerkgebouw ophef geeft tot politieke discussie. Ook in ’t Ambacht. Edoch: naar jaren treuzelen is van kerkelijke zijde gekozen voor een nieuw gebouw achter De Schoof nabij het grote parkeerterrein. Het gemeentebestuur heeft de kerkenraad echter een optie gegeven op een groot terrein nabij de Zuidwende. Deze “optie” duurt ook al enkele jaren.
Nu de voorkeur van de kerkelijke gemeente ligt bij De Schoof, zou het voor de hand liggen om van kerkelijke zijde aan te geven af te zien van de aangeboden optie aan de Zuidwende.
 
Aan de keuze voor De Schoof zitten bezwaren, met name als het gaat om het parkeren. De parkeerdruk neemt in dit gebied enorm toe: zeker op bijv. woensdagen als er marktdagen zijn én kerkelijke diensten worden belegd. Daarnaast neemt de parkeerdruk rond de huidige locatie van de Petrakerk toe. Een actiecomité “Petraflat Nee” vreest namelijk dat op deze locatie een flat komt. De bewoners zullen hun auto ook ergens willen neerzetten. Dat betekent een hogere parkeerdruk nabij de Thorbeckestraat. De vraag is hoe de politiek deze verhoogde parkeerdruk (bij De Schoof en de Thorbeckestraat) gaat oplossen.
 
Website
Tenslotte de websites. Als kiezer wil je toch weten wat de partijen te bieden hebben. De makkelijkste manier is dan te kijken naar de websites. Een korte scan levert het volgende beeld op:
  • de VVD-website meldt dat de kiezers binnenkort een nieuw verkiezingsprogramma te zien krijgen. De overige mededelingen dateren van 2006…..
  • het CDA. Na diep speuren ben ik de website van het CDA nog steeds niet tegengekomen. En dat was in 2006 ook al zo…. Nu snap ik dat het CDA zo snel met haar propagandacampagnie is gestart….
  • SGP/ChristenUnie. De website lijkt geleidelijk te worden “ge-updated”. Het nieuwe verkiezingsprogramma staat er nog niet op.
  • Gemeentebelangen. Qua inhoud zijn er nog witte vlekken: de kandidatenlijst staat op de website, het verkiezingsprogramma nog niet. Verder is het een actuele website.
  • PvdA. De fractie heeft een bescheiden website met weinig inhoudelijke statements. Het verkiezingsprogramma 2010-2014 ontbreekt.
  • Van D66 heb ik geen website teruggevonden
  • AUB. Ik vraag me af of deze afsplitsing van gemeentebelangen zal deelnemen aan de komende verkiezingen. De website van AUB geeft namelijk aan dat nog aan de pagina “Actueel” wordt gewerkt…..
Kortom: er staat inhoudelijk op dit moment weinig op de websites. De nieuwe verkiezingsprogramma's ontbreken, een enkele partij noemt alleen de poppetjes.....
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.