Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Raad eens hoe mooi kan het leven zijn in Ambacht (maandag 18 december 2017)

Afbeelding bij Column: Raad eens hoe mooi kan het leven zijn in Ambacht

"Hoe mooi kan het leven zijn in Ambacht." Dit lijkt me een prachtige titel voor een verkiezingsprogramma of voor een nieuw coalitieprogramma na de verkiezingen in maart 2018. De huidige coalitiepartijen zullen ongetwijfeld met dit soort uitdrukkingen instemmen. Ze zullen immers nogmaals hun zegeningen tellen en deze benadrukken tijdens de komende verkiezingscampagne. Ik las onlangs nog dat in een "persbericht" van een coalitiefractie dat ze een schouderklopje kreeg van de "achterban"... En dit soort bijeenkomsten zijn altijd “boeiend” en druk bezocht... Mooi toch?

Mooi
De huidige oppositiepartijen zullen deze titel ook onderschrijven maar zullen (zachtjes) hun eigen invulling geven aan de term "mooi". Zachtjes, omdat ze graag in een nieuwe coalitie willen komen om dat "mooie" te realiseren... Het "zwarte pieten" zal bij de oppositiepartijen niet zo hard meer voorkomen. Zwarte pieten moeten immers geen splijtzwam in onze Ambachtse samenleving gaan worden. Daarom: "Vol verwachting klopt ons hart", om een regel uit een kinderliedje van 5 december te citeren, wat er in de verkiezingsprogramma's komt te staan. En bonzend gaat ons hart vooral als het gaat om de standpunten ten aanzien van de toekomst van De Schoof! Waar heeft de toezegging van de coalitie dat burgers en betrokkenen mee konden denken uiteindelijk toe geleid? En hoe heeft deze afweging plaatsgevonden?

Momenteel is het nog vrij stil rond de verkiezingscampagne, maar het zal een stilte voor de storm zijn. Om uw stem te veroveren, zullen ongetwijfeld dat de oude, klassieke middelen van stal worden gehaald, zoals folders ronddelen, "Bruggetjes" plaatsen, het uitdelen van bloemen en plantjes, etc.Bij recente verkiezingen maakten de spindoctors van de lokale fracties gebruik van sociale media. Facebook lijkt hier het favoriete medium te zijn. 

Opmerkelijk is dat de SGP, de partij die in het verleden zo tegen het gebruik van beeldende media ageerde, hier nu heel innovatief gebruik van maakt. Deze partij lijkt de andere partijen hierbij "links" in te halen.  En daar is niks mis mee, integendeel! Mooi toch?
In aanloop naar de verkiezingscampagne lijkt de SGP zelfs een paar mooie oefeningen te hebben gedaan. Dan verwijs ik naar de recente opnames die de SGP-vertegenwoordigers zelf maakten over het debat in Cascade over jawel... het onderwerp "De Schoof", en tijdens de begrotingsbehandeling (begin november). Opnames die zijn terug te vinden op Facebook van deze partij.. Toen ik deze vingeroefeningen nog eens terug keek, dacht ik ook weer terug aan de opmerkingen van Tweede Kamervoorzitter Arib:  ze kapittelde kamerleden die vooral bezig zijn om filmpjes te maken van hun partijgenoot en die online zetten voor de trouwe achterban om te zien hoe “goed”  hun partijgenoot het zou doen.

Meer in beeld
Graag laat ik me tot maart volgend jaar verrassen door andere innovatieve middelen die de lokale spindoctors, pr-commissies of “beeldpoetsers”  gebruiken om de zwevende kiezer te lokken. Duidelijk is wel dat bij de nieuwe middelen de beeldcultuur en niet meer de woordcultuur (in vorm van persberichten) centraal komt te staan. En deze verandering vraagt ook om andere en meer optredens van raadsleden. Bijvoorbeeld: raadsleden die niet bij de Algemene Beschouwingen of bij andere belangrijke debatten alleen van een papier hun tekst met weinig emotie en overtuigingskracht staan op te lezen. In neurolinguistiek wordt  juist bevorderd dat  je als toeschouwer op basis van zintuiglijke waarnemingen een verband kan leggen tussen de interne status van de spreker en de mimiek ("kalibreren").  Ik denk daarom dat raadsleden in een beeldcultuur met opnames zich niet hard moeten maken een hogere financiële vergoeding.

Ze kunnen beter investeren in vernieuwing van de kwaliteit in hun optreden in de raadszaal en in de publieke ruimte. Spreek bijvoorbeeld niet van papier, maar spreek vrij uit, geen "oneliners" in 2e termijn, maar laat zien dat je met je hart spreekt. Ook door middel van investeren in discussietechnieken verbeter je de aantrekkelijkheid voor de kijker c.q. toeschouwer. 

Mooi: meer moties
Hoe mooi kan het "raadsland" ook zijn als er sprake is van goede debatten waarbij de raadsleden niet alleen hun bijdragen gepassioneerd leveren, maar ook veelvuldig gebruik maken van de middelen die de raad ter beschikking staan (in de vorm van moties, amendementen, schriftelijke vragen of mondelinge vragen of zelfs een raadsinitiatief). Het zou goed zijn als hier een vergelijking te zien is tussen de verschillende gemeenten. Als ik naar de Drechtsteden of naar de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid (Drechtsteden, Ablasserwaard-Vijfheerenlanden en de Hoeksche Waard) kijk, roept dat bij mij het beeld op dat de griffies van de gemeenteraden op verschillende manieren aangeven in hoeverre raadsleden deze instrumenten in de huidige raadsperiode gebruiken.

Ik heb geprobeerd dit te scannen. Het resultaat van deze scan is dat ik in weinig van deze gemeenten een goed overzicht terugvond. Goede voorbeelden zijn Papendrecht en Dordrecht. Sliedrecht heeft een goed overzicht van de schriftelijke vragen en hoe die zijn afgehandeld. Interessant is dat het CDA, en coalitiepartijen Pro Sliedrecht en SGP/ChristenUnie veel schriftelijke vragen hebben ingediend in de huidige raadsperiode. Ook Gorinchem en Zwijndrecht geven goede overzichten.

Mooi middel: vragen
In Ambachtse raad was het aantal schriftelijke vragen beduidend minder dan in bijv. Sliedrecht en vooral beperkt tot de oppositiepartijen Gemeentebelangen en de VVD.

Er valt natuurlijk veel meer te noemen. Te denken valt aan het aantal en de kwalitatief van de mondelinge vragen en het effect daarvan. Het stellen van mondelinge vragen in de Ambachtse raad was relatief gering in aantal en leverde (publicitair) nauwelijks iets op. Zo verwees de wethouder bij mondelinge vragen over de concessieverlening bij het Openbaar Vervoer naar een brief die het Drechtstedenbestuur had gestuurd naar de raden, maar die blijkbaar niet door sommige  Ambachtse raadsleden was ontvangen of gelezen. Ik zie de meerwaarde van dit soort vragen niet. Een betere route was om de griffier, die zo weet ik uit ervaring zeer zorgvuldig te werk gaat, te benaderen om deze brief te ontvangen.

Mooi: Drechtraad
Een mooi moment als buitenstander om te peilen hoe groot de politieke bereidheid in de raden is om  de hun te beschikking staande middelen te gebruiken zijn de Algemene Beschouwingen of de behandeling van de Kadernota. Het boeiendste platform vind ik dan de Drechtraad. Het mooie voor de buitenstander is dat in deze raad de afspraken tussen de "coalitiepartijen" minder hard zijn. Bovendien wordt de fractiediscipline nog al eens doorkruist door het gemeentelijk belang. Bijv. een raadslid dat niet spreekt namens zijn fractie maar namens zijn gemeente. Of een raadslid dat een motie indient die ondertekend is door de raad van zijn gemeente.  Dit geeft vaak -ook visueel-  boeiende debatten en verrassende uitslagen over de ingediende moties. Ik kwam een aantal voorbeelden tegen:

-  op 4 juli 2017 een motie, ingediend door alleen de fracties uit Papendrecht, met een nipte meerderheid aangenomen. 

- Een nipte meerderheid kreeg ook een amendement van GroenLinks (geen lid van de coalitiepartijen) tijdens de vergadering van 9 juni 2015.

- Ook een motie van locale partijen, SP Dordrecht, D66 Zwijndrecht en regiofractie PvdA (interessant deze samenstelling!) haalde een nipte meerderheid tijdens de vergadering van 1 december 2015.

Ter vergeljking: Het geeft voor de buitenstaander veel meer aandacht als bijvoorbeeld een aantal raadsleden die wonen in dezelfde wijk in Ambacht maar in verschillende fracties zitten een motie over bijv. het behoud van een voorziening in hun wijk indienen en die met nipte meerderheid in de Ambachtse raad wordt aangenomen. Dat zal helaas niet zo gauw gebeuren. Want: als ik de Ambachtse raad vergelijk met de Drechtraad dan vallen nog wat verschillen op. Toegegeven: elke raad heeft zijn eigen cultuur, regels en mores. Maar dan toch: het aantal ingediende moties, amendementen, mondelinge  en schriftelijke vragen in de Ambachtse raad was in de bijna afgelopen raadsperiode gering. En de uitslag was meestal voorspelbaar. Een uitzondering was bijvoorbeeld een motie van een coalitiepartij (PvdA) die niet door andere coalitiepartijen CDA en SGP-ChristenUnie werd gesteund. Maar toch nam de raad deze motie aan... Opvallend was ook een motie van Gemeentebelangen.Tijdens de eerste stemmingsronde staakten de stemmen. Dat gebeurde ook in de tweede ronde, zodat de motie werd verworpen.

Interessant is om na te gaan waarom de werkwijze in de raad in Ambacht afwijkt van die in de Drechtraad. Dat is des te interessanter omdat in de Drechtraad enkele Ambachtse raadsleden zitting hebben, die een gewaardeerde en actieve rol hebben in de woordvoering of als voorzitter in een carrousel. In verband viel me ook op dat de Ambachtse afgevaardigden in de Drechtraad akkoord gingen met de inhoud van de nieuwe regionale Woonvisie, terwijl de Ambachtse fracties tijdens de raadsvergadering in H.I.Ambacht dit ambitieniveau veel te hoog vonden. Het Drechtstedenbestuur wil tussen 2017-2031 15.000 woningen extra bouwen. Waarom deze wending in de opvatting?


Mooi beeld?
Ook als ik de Ambachtse raad vergelijk met die van Sliedrecht geeft mij het beeld dat de Sliedrechtse fracties veel actiever zijn met de middelen die ze ter beschikking hebben. Verder valt me op dat de lengte van de duur van de gemeenteraden is in de loop van de tijd is afgenomen en er nog al eens raadscommissies niet doorgaan. Verder zie ik tijdens de bijna afgelopen raadsperiode in persberichten weinig terugkoppelingen van werkbezoeken die fracties hebben gebracht. Dat zal in de komende verkiezingscampagne wel anders worden, maar deze wijziging geeft Ambachters die ik sprak geen goed gevoel: "ze komen alleen als ze mijn stem willen hebben"...  Deze gevoelens komen vaak voor. Anderzijds weet ik uit ervaring dat in de Ambachtse raad hard wordt gewerkt.
 
Voor de zwevende Ambachtse kiezer zijn de bovenstaande bevindingen geen grote aansporing om te gaan stemmen. Het lijkt me voor de Ambachtse raadsleden en de gemeenteraad als instituut wel een aansporing om actiever te werken aan de "beeldvorming" en aan meer PR, ook als er geen verkiezingen zijn. Bijvoorbeeld door als  SGP-filmers als “beeldpoetsers” ook eens fragmenten van interrupties tijdens raadsdebatten uit te zenden, of nog beter: als de gemeente intregraal de raadsvergaderingen met een mooier beeld uitzendt. Hoe mooi kan het raadsleven in Ambacht dan worden!

Bron foto: Jan-Willem Schneider

Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com


Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com