Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Geborgenheid en veiligheid thuis? (donderdag 19 februari 2015)

Veilig Thuis. Een term die behaaglijke gevoelens opwekt, omdat je jezelf thuis veilig voelt. Het is een beschutte en warme omgeving voor kinderen. Toch mist helaas een aantal van hen deze omgeving als gevolg van kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook in de regio Drechtsteden of breder: Zuid-Holland Zuid. Regelmatig zie ik dit soorten berichten in de kranten terug. En dan geloof je als vader niet wat je leest!

Koude wind: meer bezuinigen, meer risico's

Als men vermoedt dat sprake is van mishandeling dat kan je dat melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld/Meldpunt Zorg & Overlast. Dan hebben experts de kans te kijken en te onderzoeken of dit vermoeden juist is. Zo ja, dan kunnen ze actie ondernemen. Per 1 januari 2015 zijn beide "Punten" samengevoegd. De nieuw naam is, u raadt het al:  'Veilig Thuis'. Deze samenvoeging heeft -en opnieuw zal u het antwoord ongetwijfeld weten-  als doel om flink te bezuinigen. De koude bezuinigingswind waait ook door dit deel van de zorg. Wat het effect van deze kortingen zal zijn, is ook voorspelbaar. Minder budget voor het AMK  betekent minder mogelijkheden voor het doen van onderzoek en het adviseren. Er worden naar verwachting circa 1600 onderzoeken uitgevoerd en circa 2000 adviezen gegeven. Deze vermindering zou opgevangen moeten worden door de nieuw fenomeen: "jeugdteams" en "sociale wijkteams". Maar laten we wel realistisch blijven: alles is nieuw, en aan een goed functioneren van deze teams zijn (aanloop)kosten verbonden. De teams zijn immers zelf nog in ontwikkeling.

Door de bezuiniging worden ook mensen ontslagen. Het gevolg is de specialistische kennis om meldingen goed te kunnen beoordelen verdwijnt. De medewerkers van het AMK vragen zich zelfs af of ze hun verantwoordelijkheid nog wel kunnen dragen door deze bezuinigingen. Minder mogelijkheden en minder kennis bij een gelijk blijvend of een toename van het aantal meldingen verhoogt het risico van onzorgvuldigheid. Dit terwil de zorgvuldigheid juist belangrijker is geworden omdat de medewerker van het AMK via het tuchtrecht persoonlijk ter verantwoording kan worden geroepen!

En ondanks deze bezuinigen is de kans groot dat de 17 gemeenten zo'n € 800.000 extra moeten ophoesten. Het wrange hiervan is dat ons gemeentebestuur en die van de 16 andere gemeenten geen directe invloed hebben op dit soort besluiten van het rijk. Dat geldt ook voor de maatregelen die de rechtbanken en het Openbaar Ministerie in het kader van jeugdbescherming en de jeugdreclassering nemen. Naast de extra bijdrage van € 9 per inwoner voor de Dienst Jeugd en Gezin in de regio Zuid-Holland Zuid, kost het AMK dus per inwoner dit jaar bijna  € 2 extra. Het hier dus extra kosten, die nog niet berekend waren. Zo vlak voor de verkiezingen van de provincie (en dus de Eerste Kamer) een cadeautje van het kabinet-Rutte voor de regio Zuid-Holland Zuid! Vroeger had je het "kwartje van Kok," nu 2 euro van Rutte. Hoe dit "kwartje" in de regio zal vallen weet ik niet.  Duidelijk is wel dat kosten toenemen, terwijl de risico's groter worden. Verantwoord regeringsbeleid? Ik vraag me het af...

Warme fohn: voorkom herhaling

Maar even terug naar de kinderbescherming. Is te voorspellen in welke gezinnen er een grotere kans is dat er na een eerdere melding opnieuw huiselijk geweld zal plaatsvinden? En zo ja: hoe kun je deze kennis inzetten om te voorkomen dat kinderen (opnieuw) worden geconfronteerd met huiselijk geweld? Het Trimbos instituut publiceerde een goed rapport hierover. Hieronder volgen de resultaten van dit onderzoek.

Als een van de ouders alcohol of drugs gebruikt, is er een grotere kans op een herhaling van de melding(en). Ook het hebben van psychische problemen of een licht verstandelijke beperking bij (een van de) ouders hangt samen met het aantal herhalingen. De groep ouders met een licht verstandelijke beperking is klein, maar de relatie met herhaalde meldingen van huiselijk geweld is sterk.
Indien het kind problemen heeft, zoals een psychische of ontwikkelingsstoornis, is eveneens een belangrijke voorspellende factor van herhaald huiselijk geweld. Net als de gezinssamenstelling: in één oudergezinnen, "samengestelde" gezinnen of pleeggezinnen komt vaker huiselijk geweld voor dan in een twee ouder kerngezin (of in gewoon Nederlands: het ouderwetse gezin)(p. Belangrijk is te weten dat de kans op een herhaling van de melding is kleiner als de omgeving van het gezin op de hoogte is gesteld van het geweld.

Met deze kennis in het achterhoofd is belangrijk dat de gemeenten en de regio zich niet alleen focussen op het financiele beleid. Het gaat immers om het welzijn en de bescherming van het (pleeg)kind, en daarvoor is gemeentelijk en regionaal een inhoudelijk goed beleid nodig! Het kind moet zich namelijk thuis veilig voelen!

Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com


Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com