Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Het hek van den Oostendam (woensdag 13 juli 2005)

De vakantieperiode brengt meestal veel zon maar ook regen. En binnen deze bandbreedte maken we onze (sportieve) uitstapjes. Ja, als dan het heugelijke vooruitzicht streelt van een zonnige vakantie, moet ik altijd weer terugdenken aan de regen van moties van de laatste raadsvergadering voor de vakantie bij de renovatie van Oostendam. Deze oude wijk wordt voor enkele jaren de nieuwste bouwput!

"Het is een feest als je door een Ambachtse wijk rijdt", zo sprak.de voorzitter van de gemeenteraad tijdens de zitting in juli. Het was een reactie op een uitspraak van een prominente fractievoorzitter van een oppositiepartij. De laatste was onlangs (tijdens een wijkbezoek?) door de wijk Oostendam gereden. Nu weet ik niet of de voorzitter van de raad, die tevens voorzitter van het college is, op eigen titel sprak, namens de raad of zelfs namens het college. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier een kleiner gebied dan in de volksmond Oostendam wordt genoemd. Het gaat dus niet om het gebied rond de Dam en de Pruimendijk. Het betreft een aantal woningen tussen de Beatrixsingel en de Veerse Dijk.

Of het inderdaad een feest is om door de wijk Oostendam te rijden, laat ik maar even in het midden. Ik rij er ook wel eens door deze wijk en spreek er wel eens mensen. En dan hoor je over problemen met wateroverlast en vocht in de woningen: Feit is wel, dat veel huizen leeg staan, wachtend op een dringende renovatie. Een vernieuwing die al enkele jaren op zich laat wachten. Nu zit er meer schot in. Begin 2004 stemde de Raad in met een voorstel om de gemeente mee te laten doen in het herstructureringsproces Oostendam. Bij de woningbouwcorporatie Algemeen Belang (AB) was sinds 2001 de modernisering ook op gang gekomen. De leiding van AB kwam er achter dat het toch handig is om een groot draagvlak te creëren onder de huurders in de wijk om iets op poten te kunnen zetten. De bewonerscommissie werd bij het opstellen van een nieuw plan betrokken.
Vanuit de raad werd natuurlijk meegedacht en er kwamen allerlei ideeën los. Zo kwam in januari 2004 bij de PvdA-fractie de gedachte bovendrijven dat het zo gek nog niet was om in Oostendam te komen tot een constructie van maatschappelijk gebonden eigendom te komen. Of dit uiteindelijk wordt overgenomen door Algemeen Belang is de vraag. Ik heb er tot nu toe weinig van gelezen. Wel is belangrijk dat de sociale woningbouw in deze wijk blijft. Er mag dus geen sprake zijn van "wijken voor rijken".
In de raad is daar al veel discussie over geweest. Vanzelfsprekend vindt de oppositie dat de sociale woningbouw op hetzelfde peil blijft. De wethouder Ruimtelijke Zaken heeft steeds gezegd dat de raad akkoord is gegaan met de formulering "voldoende sociale woningen" in de (nieuwe) wijk Oostendam. Ik ga er daarom vanuit dat de wethouder Financiën tijdens de openbare commissievergadering Financiën van 23 september 2003 verkeerd is geciteerd in de besluitenlijst. Daar staat namelijk "het standpunt ten aanzien Oostendam is dat de bestaande voorraad aan sociale huurwoningen moet terugkomen". En dat is niet zo. Wat houdt de renovatie van de wijk Oostendam dan wel in? Kort gezegd, het gaat om drie onderwerpen: 

-De woningbouw. Er worden 145 eengezinswoningen gesloopt (136 huur en 9 koop), 8 woonwinkelpanden en 15 garages. De nieuwbouw omvat 72 huurwoningen en 104 koopwoningen., waarvan 70 bestemd zijn senioren. Het aantal sociale huurwoningen vermindert met 64 en wordt dan 72. Deze 72 bestaan uit 40 seniorappartementen, 9 grondgebonden seniorwoningen en 23 eengezinswoningen. De gemeente erkent dat de druk op de sociale voorraad op de woningmarkt in Ambacht zal toenemen. Maar volgens Algemeen Belang zou het financieel gezien niet in staat zijn om meer sociale huurwoningen te bouwen.

-Stedenbouwkundig plan. Dan gaat het om de inrichting van de wijk, de ligging van de straten, aanleg van speelterreinen, enz. Zo komt er hoogbouw en wordt getracht het "dorpse karakter" van de wijk te handhaven.

-Vernieuwing openbare voorzieningen: riolering, groen, bestrating en openbare verlichting. In dat kader wordt ook het gebied in de Hoogtstraat, Oranjestraat, Prins Bernhardstraat en omgeving aangepakt. In dit verband overigens een interessant detail. De toenmalige SGP-fractie pleitte in het (verre) verleden voor een grenscorrectie met Ridderkerk. De Ridderkerkse wijk Oostendam zou destijds door het Ridderkerkse gemeentebestuur zijn achtergesteld. Daarom zou het van wijsheid getuigen om deze wijk te annexeren. Achteraf het is misschien wel goed dat deze wijk geen Ambachts grondgebied is geworden. Dan zouden de herstructureringskosten voor de gemeente nog veel hoger zijn geweest.

Op grond van het bovenstaande kan men vooralsnog concluderen armen moeten wijken voor rijken. De werkelijkheid ligt wat genuanceerder. Het college heeft een integrale afweging te maken, waarbij het totaal aantal sociale woningen in de gemeente (inclusief bijv. de Volgerlanden) in acht dient te worden genomen.

Wie zal dat betalen? Wel, de woningen door de huurders, die aanzienlijk meer gaan betalen. Wat betreft de andere twee punten: voor Hendrik-Ido-Ambacht is op basis van het "convenant ISV2" een aanzienlijke bijdrage beschikbaar (€563.000) voor de herstructurering van het openbare gebied in de wijk Oostendam. Er zullen met de regio afspraken gemaakt worden over de prestatie die in Oostendam op 1 juli 2007 gerealiseerd moet zijn. ISV2 is een afkorting voor de tweede periode van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing. De eerste periode ISV liep van 2000-2004. Kort gezegd is ISV een pot met rijksgeld waaruit de provincies aan gemeenten een bijdrage kunnen toekennen met als doel een bijdrage te leveren aan stedelijke vernieuwing. Het investeringsbudget omvat ook subsidies voor projecten ten aanzien van geluid en bodem. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet door gemeenten een meerjarig ontwikkelingsprogramma worden opgesteld. Het convenant is opgesteld volgens de eisen die hiervoor door rijk en provincie worden gesteld, en moet dus gezien worden al het meerjarig ontwikkelingsprogramma voor de gemeenten in de Drechtsteden.

Als men zo kijkt op de plattegrond op de wijk, valt een lange weg op, die de Lindestraat wordt genoemd. Afgaand op de straatnaam, zou men vermoeden dat er langs deze weg veel prachtige bomen (bijv. Linden) staan. Volgens mijn woordenboek was de Linde bij de oude Germanen een heilige boom, waaronder allerlei plechtigheden of rechtshandelingen plaatsvonden. Edoch, fietsend door deze straat -niet als een wijkbezoeker maar me orienterend op dit onderwerp, waarbij ik de eerder genoemde fractievoorzitter niet tegen kwam- miste ik de vele bomen. Wat ik wel aantrof aan deze straat was een aantal koopwoningen waarvan de bewoners aan de (raads)bel hadden getrokken. Ze waren langs alle fracties getrokken en deze bezoeken hadden hun vruchten afgeworpen.

Wat was er namelijk aan de hand? Wel, Algemeen Belang wil deze koopwoningen vooralsnog niet kopen. Onder druk van de gemeenteraad zal de wethouder met Algemeen Belang gaan praten met deze woningbouwvereniging, met de vraag of ze bereid is om deze woningen alsnog te kopen (Nee, geen resultaatsverplichting, wel een inspanningsverplichting!). Ondanks de afwezigheid van de linden, is dus deze bewoners toch recht gedaan!

Politiek is een vorm van theater, ook in de raadsvergadering van juli '05. Want ondanks toezeggingen van de wethouder Ruimtelijke Zaken vonden de PvdA en Gemeentebelangen het noodzakelijk om reeds in eerste termijn zeven moties in te dienen. Het CDA dreigde toen ook met een motie. Interessant was overigens dat veel van deze moties niet werden voorgelezen tijdens de vergadering, maar aan de griffier werden gegeven, zodat ze "onderdeel uitmaakten van de beraadslagingen".
GB trok enkele moties in, de PvdA handhaafde haar motie. Allen werden ze verworpen, maar als er een grote delegatie van Oostendam op de tribune zit, moet je toch laten zien dat je iets voor de Oostendammers hebt gedaan. En dat haalt de publiciteit weer!

Tenslotte: de parkeernorm wordt in deze wijk opgetrokken tot 1,7 parkeerplaats per woning. Prima! De vakantie is in volle gang. En dan worden er soms op parkeerplekken geen auto's maar caravans geparkeerd. Niet voor één dag, maar voor meer dan drie dagen. Dat is soms knap lastig voor het uitzicht van de bewoners die op de betrokken parkeerplaatsen uitkijken! Natuurlijk, het is een onderwerp dat zich leent voor een aanpak in het kader van wijk- en buurtbeheer.
Toch een tip voor het genereren van meer gemeentelijke inkomsten: wellicht is het overdenken waard om het parkeren van caravans op openbare parkeerplaatsen langer dan drie dagen financieel te belasten. Zo heeft elk seizoen zijn perikelen.

Ik wens u, al dan niet wonend in Oostendam, een goede vakantie!