Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Wanneer ben je jarig Mathilde (zaterdag 1 november 2003)

Wanneer ben je jarig Mathilde? "Eh, als de bladeren aan de bomen worden opgehangen”. Een eerlijk en helder antwoord, die de gedachtewereld van ons dochtertje weergeeft. Jawel, ze is eind april jarig, maar toch de werkelijkheid is zo simpel niet. Ook niet in de lokale politiek van Ambacht.

Sinds het dualisme is het gewenst dat raadsleden en collegeleden in “kaders” gaan denken. Een interessante exercitie zou je op het eerste gezicht denken. Maar dan begint de Babylonische spraakverwarring. Want wat is een kader? Daarover lopen de meningen in het Ambachtse nog al eens uiteen. Ik begrijp uit de discussie tot nu toe dat het gaat om het opstellen van een kadernota, waarin het college een aantal keuzes voorlegt aan de raad. Vervolgens kiest de raad uit één van deze keuzes. Belangrijk is natuurlijk dat het college hierbij de raad inzichtelijk maakt, wat de (financiële) consequenties van de betrokken keuzes zijn. Bij het maken van een keuze krijg je als raad(slid) wellicht het gevoel onafhankelijk van het college te opereren. Maar het zal duidelijk zijn dat het college de informatieverschaffer is, zijn eigen agenda heeft en bij het leveren van bepaalde stromen informatie de raad een bepaalde oplossingsrichting wil voorhouden. Ook bij de keuze van deze onderwerpen heeft het college ongetwijfeld een onderliggend verhaal. Waarom bijvoorbeeld wel een startnotitie over Kunst en Cultuur en niet een startnotitie over het politieke gevoelige onderwerp “Jeugdspeelpark”? Ik kom daar nog op terug.

Er zijn ook andere opvattingen over de vraag wat een “kader” is. Vanuit het Ambachtse college hoorde ik enkele maanden een andere benadering. Het Ambachtse college heeft vorig jaar een aantal startnotities over onderwerpen op het gebied van welzijn naar de raad gestuurd. De klacht van het college was dat de fracties er maar weinig mee hadden gedaan. “Toegezegd werd dat die startnotities in de fracties zouden worden besproken en dat zij daarop zouden terugkomen, maar helaas hebben B&W er nadien nog niets over mogen horen. Het verzoek aan de raad is hiervoor de komende maanden de tijd te nemen en zo voor het college kaders te stellen, zo mogelijk met aanwijzing van de benodigde middelen en met het uitgeven van volgorde in prioriteit. Het college zal daaraan uitvoering geven, een uitvoering welke de raad dan mag controleren. Dàt is pas dualisme”, aldus de wethouder Welzijn en Onderwijs. De bal werd door de wethouder dus blijkbaar weer teruggelegd bij de raad: de raad stelt de kaders aan het college, met daarbij de (financiële) middelen.

Als de meningen zich bewegen tussen de opvatting “het college bepaalt de kaders” en de opvatting “de raad kiest en de raad bepaalt de kaders en het college voert uit”, wordt het moeilijk werken. Vooralsnog wordt uit de praktijk duidelijk dat het college de kaders bepaalt. Een goed voorbeeld hiervan is de Kadernota 2004. Dit is het financiële raamwerk dat het college heeft opgesteld en waaruit de fracties in de raad kunnen kiezen.

Interessant is in dit financiële raamwerk het antwoord op de vraag welke activiteiten uit het coalitieprogramma in 2004 in elk geval moeten worden opgepakt. Het gaat om:

1. handhaving van het aantal huisartsen (kosten € 25.000 in 2004),
2. ontwikkeling van een totaalvisie op het Jeugdspeelpark inclusief de kinderboerderij (exploitatielasten van jaarlijks € 55.000 en investeringslasten van jaarlijks € 18.000)
3. Intensivering samenwerking actoren Brede School (kosten: € 60.000 in 2004, daarna jaarlijks € 120.000)
4. woningbehoefte-onderzoek (kosten: € 75.000 in 2004)
5. Verlichtingsplan (kosten: € 30.000)

Het zal duidelijk zijn het Jeugdspeelpark hard nodig is aan een grondige vernieuwing. Dit park heeft de “oudste rechten”, omdat het al jaren aan verandering toe is. Iedereen daar wel eens komt, is daar van overtuigd. Daarom is het verbazingwekkend dat de colleges in het verleden niet tot een daadkrachtige aanpak zijn gekomen. Als het Jeugdspeelpark in de raad aan de orde kwam, was de bereidwilligheid groot. In november 2001 gaf de toenmalige wethouder Braamhoff aan het volkomen mee er te zijn. “Het is prima wanneer er met een integraal plan kon worden gekomen, maar zo ver is het nog niet”. Ze wilde toen geen termijn noemen, waarin dat plan zou komen. De huidige wethouder deed dit wel: in het eerste kwartaal van 2003. Dat kwartaal is inmiddels voorbij en nog steeds is er geen oplossing. Raad en college steggelen namelijk over …. jawel over de invulling van het kader. De wethouder sprak in de raad over een “kadernota” van het Jeugdspeelpark en in de commissievergadering Welzijn van maart over een “totaalvisie” de raad spreekt over een “kadernota die uitmondt in een totaalvisie”. Inmiddels is de raad in het Kadernota 2004 wel geconfronteerd met de financiële invulling van deze visie en moet hij een keuze maken. Dat lijkt me moeilijk als je niet de kaders of de visie kent. Tsja, en eer dat je dan het met elkaar eens bent over de exacte invulling van deze woorden, zijn de bladeren van de bomen in het Jeugdspeelpark er inmiddels “afgehaald”. En dan zullen we maar niet spreken over de ingebruikname van een kinderboerderij. Dan zijn de huidige jeugdgebruikers inmiddels al actief in het Skatepark of brengen zij hun kroost in een multifunctionele kinderboerderij, terwijl ze zelf hun vertier in de Multifunctionele jongerenaccommodatie zoeken…. Hoewel, misschien komt het zo ver niet: de wethouder vertelde tijdens de commissievergadering van april dat in oktober de totaalvisie, als resultante van de discussie over een kadernota definitief wordt vastgesteld. Oktober is nog ver weg, maar hopelijk is deze toezegging nu wel hard.

Wellicht was het als college toch beter een startnotitie over het Jeugdspeelpark te uitbrengen…. Dan hadden we tijd gewonnen.

Uw mening over dit onderwerp? Laat me het weten.

Willem Schneider, raadslid

Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com


Willem Schneider

Willem Schneider

Hier vind je de column van Willem Schneider.

Wil je reageren op één van de artikelen?
Stuur hem dan een bericht op willemschneider1@gmail.com