Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

De skaters kunnen nu gerust zijn (dinsdag 2 september 2003)

De skaters kunnen nu gerust zijn. Hun initiatief wordt nu beloond. Vorig jaar zomer verzamelde de groep vele handtekeningen, ze ontlokte een toezegging van de burgemeester en de wethouder Welzijn toonde zich in de commissievergadering van vorig augustus sympathiek. Een burgerinitiatief gecombineerd met een positieve insteek bij het college zijn blijkbaar ingrediënten voor succes, want raadsbreed wordt het voorstel gesteund. Het duurde wel even een half jaar(!) voordat er een ambtelijke adviesnotitie kwam, maar toch… het skatepark komt er. Een tijdsperiode, die betrekkelijk kort is in vergelijking met de adviesnota die bijvoorbeeld over het Jeugdspeelpark handelt, een nota waar de raad al meer dan een jaar op wacht. En waar zijn de tafels voor tafeltennis op de Brink en in het Baxpark? Ongetwijfeld is daar onder de jeugd ook belangstelling voor. Is nu het wachten op de volgende handtekeningenactie van de volgende groep? Hoe het ook zij, er komt dus een skatepark in het Baxpark.

Als je deze woorden op je in laat werken, denk je: een park in een park? Hoe moet ik me dat voorstellen? Bovendien: een skatepark vraagt om asfalt, terwijl het Baxpark juist werd aangelegd als een groene strook, die open moest zijn om de sociale veiligheid te bevorderen. Maar als we de plannen nader bekijken dan valt het wel mee met het skatepark, althans in omvang. De oudere Ambachtse jeugd wordt betrekkelijk flink op hun wenken bediend. Het is de jeugd deze voorziening gegund, maar we moeten natuurlijk wel bedenken dat het hier om een luxevoorziening gaat. Zo’n “park” kost de Ambachtse gemeenschap veel, 107.000 Euro. Er zijn problemen, die ook prioriteit eisen. Ik noem alleen al de aanpak van het Jeugdspeelpark. In de toekomst moeten verder andere keuzes worden gemaakt. Te denken valt aan de vervanging van de Conmatics en de aanpak van het parkeerprobleem.

Wat het laatste betreft, dat raad wacht al enkele jaren(!) op een nota over de aanpak van het parkeren. Deze nota staat nu pas in de tweede helft van 2003 op de rol, terwijl het in de beleving van de burgers, die ik spreek, toch wel een probleem is. Uit wijkbezoeken blijkt ook dat sommige Ambachters het niet fijn vinden om het hele weekend uit hun raam te kijken naar kleine bedrijfsbusjes waarmee de buren rijden. Ook het parkeren is in sommige straten een probleem. Iemand wees me per mail bijvoorbeeld op de parkeerproblematiek in de Ter Spillstraat. En het parkeren rond de Schoof levert altijd nog klachten op, zeker als er op woensdag markt wordt gehouden. Ik ben benieuwd of naar oplossingsrichtingen wordt gezocht als invoering van parkeerzônes, zoals in Zwijndrecht rond wijken van het station gebeurd is om de bewoners van parkeeroverlast te bevrijden.

Ook de vervanging van de Conmatics vraagt de nodige investeringen. Er is een proef geweest met het OMB-systeem. Dat is een ondergronds afvalinzamelsysteem dat Netwerk in samenwerking met het bedrijf OMB heeft ontwikkeld. De proeflocaties van de ondergrondse OMB-containers waren bij de Schoof, Vijverhof, Banckertplein en Havenkade. Dat was de bedoeling, maar enkele maanden geleden meldde de wethouder de commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu dat de start van het proefproject OMB’s was opgeschort vanwege hoger uitvallende kosten. Over enige tijd horen we daar meer van.

In de toekomst staan er dus weer grote investeringen voor de deur. Dit terwijl onlangs in het blad Binnenlands Bestuur werd aangekondigd dat vanaf 2005 gemeenten rekening zouden moeten houden met een verlaging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds van de rijksoverheid. Dat zal dus ook voor Ambacht gaan gelden!

Uw mening over dit onderwerp? Laat me het weten.

Willem Schneider, raadslid