Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Raad eens wie? (maandag 3 december 2001)

De behandeling van de begrotingsraad zit er weer op. Het beleid en de tarieven voor het volgend jaar zijn weer vastgesteld. Tijdens de behandeling van de begroting deed het college zijn best om het debat levendig te maken door een prijs in het vooruitzicht te stellen voor de beste "debater". De prijs bestond uit een gouden microfoon. Deze microfoon werd het eigendom van het raadslid, dat het meest en kwalitatief gezien het beste interrumpeerde. En zoals verwacht scoorden de twee docenten uit de raad weer hoog. Uiteindelijk besliste de leken(?)jury dat de fractievoorzitter van de PvdA de beste was. Opvallend was overigens het gedrag van de socialistische fractie. De fractievoorzitter had tijdens de jongste begrotingsraad veel lovende woorden over het beleid van het college, terwijl hij aan het begin van de huidige raadsperiode fundamentele kritiek had. Het college moest geen nota's schrijven, maar gewoon slagvaardig aan het werk door de handen uit de mouwen te steken. De toonzetting van de grootste "oppositiepartij" was nu heel wat gematigder. Een knipoog naar de periode na de verkiezingen of komt deze wijziging doordat Groenlinks zich van de fractie heeft afgescheiden?

Terecht was overigens de kritiek van de PvdA - en deze kritiek werd raadsbreed gedragen - op het (ad hoc) beleid ten aanzien van het Jeugdspeelpark. Zelfs VVD en de SGP/ChristenUnie hadden hier kritiek op.

Of de aanwezige pers de PvdA-fractievoorzitter ook tot de winnaar van "de gouden microfoon" zou verkiezen, heb ik niet uit de verslagen in de kranten kunnen opmaken. De pers maakte wel melding van het indienen van enkele moties van Gemeentebelangen. Dan ging het om moties die eigenlijk overbodig waren. Uiteindelijk werden de moties na toezeggingen door het college ingetrokken. Gemeentebelangen kreeg met hun moties de aandacht van de pers, dat wel, maar beleidsmatig gezien is de winst betrekkelijk. Overigens was de belangstelling op de publieke tribune matig: een aantal ambtenaren, bestuursleden van kiesverenigingen en kandidaatsraadsleden, die zich al warm lopen voor de volgende raadsperiode.

Drukker was het op de publieke tribune toen een onderwerp in de raadscommissie Ruimte Ordening werd behandeld. Dan ging het niet om de pers, maar veel meer om bewoners uit deze wijk. Een onderwerp dat vele Ambachters bezighield, namelijk de sloopplannen van woningen in Oostendam, werd in de commissie behandeld. "Oostendam, een dijk van een wijk", was de titel van een rapport dat de verhuurder Algemeen Belang in september had uitgebracht. Vele woningen, zo niet alle woningen, moeten in de visie van Algemeen Belang worden gesloopt. Algemeen Belang vindt verder dat de herontwikkeling budgettair neutraal moet plaatsvinden. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente de verantwoordelijkheid neemt voor en de kosten draagt bij van de aanleg van de woonomgeving en de infrastructuur.

Algemeen Belang dacht dat "voor al deze woningen moment gedacht wordt aan een mix van huur- en koopwoningen." En "om de koop van woningen voor ene grotere groep mogelijk te maken, kan worden onderzocht of een deel van de koopwoningen (beneden de marktwaarde) kan worden aangeboden als "maatschappelijk gebonden eigendom".

De gemeente heeft het rapport van Algemeen Belang in een gedegen nota terug verwezen. In de raadscommissie waren de fracties eensgezind: het was zorgvuldig geschreven, evenwichtig en meer van deze uitdrukkingen werden door de woordvoerders gebruikt. En dat is ook terecht. Een dergelijk besluit moet zorgvuldig worden genomen en er moet een "maatschappelijk draagvlak" zijn in de wijk.

Hulde ook aan het actiecomité Oostendam dat blijkbaar alle fracties heeft bezocht en deze zaak tactisch heeft aangepakt. De wethouder heeft overigens er alle vertrouwen in dat de kwestie tussen Algemeen Belang en het actiecomité in 2002 wordt geregeld. Of dat het geval is, zal natuurlijk nog moeten blijken. De gemeente wil alleen volgend zijn en niet de regie zelf in handen nemen. Pas in het eerste kwartaal van 2003 zal de gemeente echt actief optreden als er nog geen overeenstemming is tussen beide partijen. Een keuze, die de wethouder tijdens de vergadering van de raadscommissie goed heeft verdedigd. Hopelijk zal bij de keuze de leegstand en de verpaupering in de wijk in 2002 niet verder toenemen!

Vraag: wat vindt u de keuze van het college? Moet het college direct ingrijpen in deze kwestie? Of moet het college eerst wachten tot Algemeen Belang en het Actiecomité samen er uit zijn en in 2003 kijken hoe ver beide partijen zijn en dan ingrijpen?
Laat me het weten. 

Willem Schneider