Alles over Hendrik Ido Ambacht...

Column

Is het parkeerbeleid geparkeerd? (donderdag 1 maart 2001)

Het is goed dat men elkaar opscherpt. Dat geldt ook in de gemeentepolitiek. Ambtenaren en politici kunnen elkaar ook opscherpen. Een evaluatie is hierbij altijd een goed hulpmiddel. Onlangs werd door de gemeente zo'n oefening gedaan. Het "beleidsplan volkshuisvesting 1998/1999" werd geevalueerd. De prijzen van de woningen blijven stijgen, de vraag is daarom wat de gemeente kan doen om de groepen als starters, gehandicapten en ouderen een goede huisvesting te bieden.

De uitkomst van deze evaluatie is zeker niet negatief. Wel is duidelijk dat de gemeente nog geen goed inzicht heeft in de huidige gebruiksmogelijkheden van de bestaande woningen, die geschikt kunnen worden gemaakt voor ouderen en gehandicapten. Het is goed dat de gemeente in samenwerking met de woningbouwverenigingen prioriteit geeft aan de (ver)bouw van woningen, die geschikt zijn voor ouderen en lichte gehandicapten. Het is daarom te waarderen dat de gemeente daartoe verder onderzoek wil doen.

Minder aandacht lijkt de gemeente willen geven aan de huisvesting van jongeren. Algemeen Belang en Gecombineerd Woningbeheer zijn teruggekomen op hun voornemen om 40 goedkope woningen in 1999 en 2000 voor jongeren te bouwen. Op grond van cijfers menen zij dat het bouwen voor jongeren minder dringend zou zijn. Jongeren zouden het best geholpen zijn door te kijken naar woningen in bestaande woningvoorraad. Toch vindt het gemeentebestuur het nodig ook goedkope woningen voor jongeren te bouwen. De doelstelling moet er toe leiden dat voor de Volgerlanden zo'n 75 goedkope huurwoningen voor jongeren komen, waarvan tenminste 40 in de eerste fase worden gerealiseerd. De huurprijs zou dan maximaal 634 gulden zijn.

Met betrekking tot de betaalbaarheid van woningen is gekeken naar de verkoop van huurwoningen. Gebleken is dat de woningbouwverenigingen geen sociale huurwoningen verkopen. Zij verkopen alleen dure huurwoningen. En als het gaat om de sociale koopwoningen dan hanteert de gemeente het zogenaamde Maatschappelijk Gebonden Eigendom, waarbij de grondprijs veel goedkoper is. Een aantal van dit soort woningen wordt gebouwd in de Volgerlanden met een prijs van 230.000 tot 250.000 gulden. Deze woningen blijven dan minimaal 25 jaar voor de doelgroep behouden, waarbij een anti-speculatiebeding opgenomen wordt. Deze huizen zijn dan bestemd voor inkomensgroepen, die vallen in een belastbaar inkomen van 23.800 tot 48.000 gulden per jaar.

Ook ten aanzien van de woongeving heeft de Nota wensen. Zo wordt het project van de verbetering van particuliere woningen bij de Hoge Kade, de Kerkstraat en de Dorpstraat afgerond. Verder zal de gemeente een standpunt in gaan nemen over het plan van Algemeen Belang voor de herstructurering van een deel van de wijk van Oostendam, waarbij de bewoners van deze wijk worden betrokken in de besluitvorming. Concreet betekent dit dat op 8 maart de bewoners terecht kunnen in Cascade. Uiteindelijk zal deze avond volgens het college moeten leiden tot "een beeld scheppen van de grootste gemeenschappelijke deler". De reacties, zo heet het, worden zullen meegenomen in de standpuntbepaling over de vraag of en zo ja op welke wijze de planvorming van Algemeen Belang met betrekking tot het project Oostendam in uitvoering wordt genomen: "hierover zal de raad aan de hand van een notitie in 2001 moeten besluiten".

Een belangrijk punt bij de woonomgeving is het parkeren. Veel huishoudens hebben twee auto's, terwijl de gemeente bij de aanleg van parkeerplaatsen in de huidige wijken uitgegaan is van de landelijke norm van 1,3 auto's per woning. En dat geeft natuurlijk problemen: conmatics kunnen niet worden geleegd omdat de wagens van Netwerk er niet bij kunnen, auto's worden op trottoirs, naast coniferen geparkeerd of zelfs in het gras (bijv. Thorbeckestraat). Het parkeerbeleid is een speerpunt in het collegeprogram, dus het is belangrijk dat er snel een notitie of nota komt, omdat het einde van dit college in al inzicht is. Over een jaar worden namelijk al weer verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden.

Welke problemen heeft u met de leefomgeving in uw wijk? Heeft u parkeerproblemen? E-mail graag uw reactie, zodat we kunnen zien waar de problemen liggen.


Willem Schneider